חתפמ ישנאו םיפתוש | םילהנמ חוטיב |  תיעוצקמ תוירחא | תויובחו שוכר יחוטיב


תויובחו שוכר יחוטיב

םיחוטיב ,'וכו תופסכ ,הריד ,בכר לש טרפ יחוטיב םיללוכ שוכרה יחוטיב
דגנ קסעה תא תחטבמה ,האלמ חוטיב תליבח םיללוכ ירטנמלאה םוחתב םייקסע
:םינפוא ינשב תויובחו שוכר ינוכיס

קסעה תיב שוכר חוטיב תא ומצע לע חקול חטבמה ובש ,םינוכיסה לכ חוטיב
ןוכיס לכש תעבוק הסילופה תרדגה רמולכ ,"םינוכיסה לכ" סיסב לע ותוא חטבמו
הבחר וז הסילופש ןבומ .רורבו דחוימ ןפואב םיגרחומה םייוסיכה טעמל ,חטובמ
.חטובמל רתוי בר ןוחטיב הקינעמו ,רתויב

,חוטיבה תורבח לש יסאלקה חוטיבה אוהש ,בחרומ שא חוטיב אוה רחאה חוטיבה
.ומצע לע חקול חטבמהש חוטיבה ינוכיס לכ תא דחוימ ןפואב שרפמה
חוטיב וא ,'ג דצל םינוכיס דגנ חוטיב תללוכ קסעה תיב לש חוטיבה תליבח
ימ וא אוהש קזנ לע העיבת לכ דגנ קסעה תיב לע ןגהל חיטבמ ,תוירחא
תיחרכה איהו ,תויובחה יחוטיב ןיבמ רתויב הצופנה איה וז הסילופ .וידבועמ
חוקלל םרגנש קזנ ןוגכ .'ג דצל ומרגייש םיקזנ תופצל השק ןכש ,הרבח לכל
.ורבעל הטשפתה קסעה תיבב הצרפש הקילדש ןכש קסעל וא קסעה תיבב לפנש
חוטיבה תרבח לש תוירחאה לובג אוה הסילופב בוקנה חוטיבה םוכסש ןייצל בושח
חוטיבה תרח םע ידדה ןפואב עבקנ הז לובג .חטובמ ידי לע ושגויש תועיבתל
קסעה תיב לולע םהילא םיקזנה לש םיריבסה םימוכסה תא ,ללכ ךרדב ,ףקשמ אוהו
תרבח תסנכנ 'ג דצ לש העיבת תעב יכ ,השעמל תועבוק הלא תוסילופ .ףשחיהל
קקזנ אוהש הנגהה תאו ןתמו-אשמה תא וליבשב תלהנמו חטובמה ילענל חוטיבה
רזעיהל יוצר .םיעגפנל םיעבקנה םייוציפה תא רבד לש ופוסב תמלשמו ,הל
.הז גוסמ תועיבתב ירשפאה קזנה תא דומאל ידכ חוטיב ןכוסב וא ץעויב

.םידיבעמ תוירחא אוה םידבוע תוקיסעמה תורבחב תושעל םיגהונש ףסונ חוטיב
יניד) תונלשר לע העיבת לכ ינפמ חטובמה לע חטבמה ןגמ הבש הסילופב רבודמ
תוסילופב חטבמה תוירחאה לובג .ינפוג קזנ ול םרגנש וידבועמ ימ לש (ןיקזנ
5 ל ץראב םיחטבמה לכ לצא טעמכ עיגמ אוהו הנשמ חוטיב ימכסהב עבקנ ולא
.רלוד ןוילימ
,בכר ילכב שומישמ םימרגנה םיקזנ םיסכמ םניא תויובחה יחוטיב לכש ,ןיוצי
.הבוחה חוטיב תסילופ תלפטמ הלא םירקמבש ןוויכ

דומעה שארל

תיעוצקמ תוירחא

.הרבחה לש םייעוצקמה םיטביהל םירושקה םיפסונ תוירחא יחוטיב םימייק
.תיעוצקמ תוירחא חוטיבו רצומה תוירחא חוטיבל םיקלחנ הלא םיחוטיב
קוח לע םג ,ןיקיזנ יניד לע ףסונ ,ססובמ ילארשיה רצומה תוירחא חוטיב
קזנה תחכוהל תוירחאה תא ריבעמה ,(1980) םימוגפ םירצומ לע תוירחאה
.ירשפאה קיזמל קוזינהמ
קווישה תרשרשב ללכנה םרוג לככ "ןרצי" רידגמ ילארשיה קוחהש שיגדהל בושח
לעבב הלכו ,ליבומהו קפסה ,ןאוביה ,לעפמה לעבב לחה ,רצומה לש הריכמהו
.רצומה תא תרכומה תונחה

,םייתיישעת םיחבטמל ךותיח תונוכמ קפיסש ןאובי לש ורופיס ,לשמל ,ךכ
הנוכמ ןאוביה רכמש רחאל הנש םירשע .ץראה ןופצב ץוביק היה ויתוחוקלמ דחאש
.הב שמתשהש ןמזב ןעבצא תא םילעופה דחא ךתח ,ץוביק ותואל
תיכוכזה ןגמ תא םישמתשמה וריסה םינש ןתוא ךלהמבש ררבתהש ףא
העיגנ ול התיהש ימ לכ תא עגפנה לש וניד ךרוע עבת ,הנוכמב ןיכסה לעמ
.ןאוביהו דבועה תא הקיסעהש םדאה חוכ תרבח ,ץוביקה : הנוכמל
בייחתמכ טפשמה תואצוה לכ תא המליש ןאוביה לש חוטיבה תרבח
.רצומה תוירחא תסילופב

לע העיבת לכ ינפמ חטובמה לע הנגה חיטבמ תיעוצקמה תוירחאה חוטיב
.תונלשרב הרוקמשו בל םותב התשענש תיעוצקמ הבוח תרפה
עבקנש תויטפשמה תואצוהל תוירחאה לובגל בל םישל יאדכ הז אשונב םג
.הסילופב

דומעה שארל

םילהנמ חוטיב

.ןוכסיח תוינכותו םייח חוטיב תבלשמה ,תינכות אוה םילהנמ חוטיב
ססובמ אוהו ,רטוז וא ריכב ,דבוע לכל םילהנמ חוטיב שוכרל רשפא ,ומש תורמל
.הימרפה יוסיכל דבועהו דיבעמה םישירפמש םילומגתו םייוציפ יפסכ לע
קסירל ןוכסיח ןיב השרפהה םוכס תא קלחל ךיא טילחמ דבועה
קסירו יברמ ןוכסיח ופידעי םיקוורש חינהל ריבס .יתחפשמה ובצמל םאתהב
.םתומ ירחא םהל גואדל םיכירצ םהש םיריאש םהל ןיאש ןוויכ ,ירעזמ
לש גוזה ןבל תונוש תובטה םיללוכה םילהנמ יחוטיב תועיצמה תורבח שי
.חטובמה

אוה הז םוחתב ירקיעה יוסיכה .תונוש תועיגפ לע חוטיב איה תישארה הירוגטקה
יקיחרמ םייוניש וב ולח תונורחאה םינשבש ,הדובע רשוכ ןדבוא דגנ חוטיב
הרדגהה תבחרה תמועל ,תוימרפה לש תרכינ הלזוה אוה רתויב בושחה יונישה .תכל
.הדובע רשוכ ןדבוא ןיגב ישפוח םולשת הרבחה םלשת םהבש חוטיבה ירקמל
,הנואתמ המרגנש תוכנ לש הרקמל יוסיכ ףיסוהל רשפא םייחה חוטיב תסילופל
.חטובמה לש תוכנה יזוחאב יולת והבוגש ימעפ דח םוכס ללוכה
.ךשמהב טרופי הילעש ,יאופר חוטיב איה תרחא תפסות

,יוסימ תונורתפב םג יוטיב ידיל האב םיחטובמה יכרוצל חוטיבה קוש תמאתה
חוטיב תוסילופ ישכורל ,יוכיז וא יוכינ ןוגכ ,םייקוח סמ יטלקמ םיקינעמה
םייחה חוטיב תוסילופ לש ןוכנ אל ןונכת ,תאז םע .םיריכש ןהו םיאמצע ןה ,םייח
.ןוידפה תעב סמה תונוטלשל םילודג םימוכס ריבעהל חטובמה תא בייחי
,דיבעמה לש ןה םיסרטניאה תא ןוחבל שי םילהנמ חוטיב גוסמ םייח חוטיבב
.דבועה לש ןהו ,הסילופה לעב אוהש


דומעה שארל

חתפמ ישנאו םיפתוש

םילהנמ םיבר ץועיי ידרשמ ילעבו קט-ייה תורבח ילעב ,םילעפמ ילעב
.הרבחה תתתשומ וילעש חתפמ שיא םהל שיש וא תופתושכ םהיקסע תא
.בטומכ חוטיבה םוכס תא הרבחה תלבקמ ותומבו חטבל רשפא חתפמה שיא תא
.הלש ךוותה דומע תא הדביאש רחאל תילכלכ הניחבמ םקתשהל הל רשפאמ הז םוכס
.תרכומ האצוה אוהש ועבקו יקסע חרוככ חתפמ ישנא חוטיבב וריכה סמה תונוטלש

.תואיצמל ךפה םיבר םירקמבש ,תוהלב םולחב םיפתוש חוטיב לש ורוקמ
.םישרויה - הל הלחיי אקווד ואלש השורי הרבחה תלבקמ ףתושה תריטפ רחאל
,הלוהינב ליעפ קלח תחקל םישרודו הרבחה תלד לע םיקפדתמ רטפנה לש ויראש
.הז םוחתב יעוצקמ עקר לכ םהל ןיאש ףא

,ידדה ןפואב םיפתושה םישכורש םייח חוטיב לש גוס אוה םיפתוש חוטיב
.רטפנש ףתושה לש וקלח תשיכרל שמשמ וב בקננה חוטיבה םוכסשכ
הכרע תא םיפתושה השעמל םיעבוק ותכירע תעבש ךכב םג הז חוטיב לש ונורתי
.טפשמה תיבל עיגהל ףאו דיתעב ץוצל תולולעש תויקסע תוכובסת םירתופו הרבחה לש
םיקזנ ינפמ תורבח לש םילהנמ לע ןגמ הב הרשמה יאשונו הרבחה תוירחא חוטיב
תולשרתה ,תוכמסמ הגירח ,העטמ הרהצה ,תועט ,הבוח תרפהמ םימרגנה
.היתוינמ ילעבב וא הרבחב םיעגופה םיפסונ םילדחמו תולועפו

יאשונ םה םיחטובמהו ,לארשיב םושר דיגאת איהש הרבחב םיכרענ הלא םיחוטיב
.לגר תטישפ לש הרקמב םהינמאנו םהישרוי ,םנובזיע ללוכ ,הרבחב הרשמ


.ןייטשדלוג המיס  'בגה םע רשק רוציל שי ,חוטיב תונורתפו ריחמ תעצה לבקל תנמ לעחתפמ ישנאו םיפתוש | םילהנמ חוטיב |  תיעוצקמ תוירחא | תויובחו שוכר יחוטיב
amnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא