לוהינ לש היגטרטסאמ קלחכ ינחור ןיינק חוטיב

חוטיב תועצמאב תויטפשמו תויקסע תונכס ןורתפ

98 ילוי סבולג

חוטיב יחנומל ןולימה

ספספי להומה םא הרקי המ חוטיב תת - תוריהז

תויטפשמ תויעב ןורתפב חוטיב תועצמאב תודדומתה
חוטיבה םלועמ םישודיח - וא


?בהז יפד וא תוריכמ - טנרטניא

?בהז יפד וא תוריכמ - טנרטניא
הרדיסב הינש הבתכ


?בהז יפד וא תוריכמ - טנרטניא
הרדיסב תישילש הבתכ


טנרטניאב תוליעפ חוטיב
?המלו הז תא ךירצ ללכב ימ


חוטיב תועיבתב לופיטה

קסעה תיב חוטיב
חוטיב שוכרל ימ םעו ךיא


םינטפשמו ןיד יכרועל טנרטניא ירושיקamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא