םייח חוטיב       יללכ / ירטנמלא חוטיב 


תרשפאמ ,חוטיבה תונכוס
םימדקתמ חוטיב תונורתפ לבקל תונכוסה תוחוקל יפלאל
.תוישיא תונואתו הריד חוטיב ,בכר חוטיבב ןה לארשיב חוטיבה תוצובק לכמ
חוטיבל עיגהל קזבה תוריהמב רשפאמה שופיח עונמ החתיפ תונכוסה
.תימצעה תופתתשההו תונגהה ,ןוגימה ,ריחמה תמרב ןה ילמיטפואה

תוישיא תונואת | הריד | בכר חוטיב


בכר חוטיב

חוטיבה יקסע לע חוקיפה קוחל הפופכ לארשי תנידמב בכרה תסילופ
.תינקת הסילופ תועצמאב הנגה תוחוקלה רוביצל הקינעמו
יאנת ילדבהו חוטיבה תורבח ןיב המוצעה תורחתה תאז םע דחי
ןימזו ריהמ ילכ חתפל חוטיבה תונכוס תא ובייח חוטיבה
תריחב תועצמאב ,ילמיטפואה חוטיבה תא תונכוסה תוחוקלל קינעיש
.תמא ןמזב רתויב הבוטה חוטיבה תינכות
ראשה ןיב םיקינעמה םידחוימ חוטיב תונורתפ תונכוסה החתיפ ךכל רבעמ
תימצע תופתתשה ,תועיבתב קזב לופיט ,ןושארה םויהמ יפילח בכר
.דועו רתויב הכומנ

דומעה שארל

הריד חוטיב

חוטיב לש הווש המר הקינעמ ןכ לעו תינקת הסילופ איה םג הריד תסילופ
בוקנל רבעמ תובטה ןווגמ לבקל ןתינ חוטיבה תונכוסב ונלצא .חטובמ לכל
.חוטיב תורבח לש םוצע רחבממ תונהילו תינקתה הסילופב
.ןמרבליז ילריש 'בג םע ורשקתה הריהמ ריחמ תעצה לבקל תנמ לע

דומעה שארל

תוישיא תונואת חוטיב

תולחמ וא תוישיא תונואת ינוכיס דגנ חטבל דעונ תוישיא תונואת חוטיב
.הנש לש הפוקתל תלבגומה הסילופ תרגסמב
.דובעל תלוכי יאו תוכנ ,תוומ :תוירקיע תומר שולשב יוציפ קינעמ הז חוטיב
תפוקת תא ותרגסמב רצקל תורשפאב אוה תוישיא תונואתה חוטיב לש ונורתי
.עובשל םילהנמ יחוטיבב םישדוח השולשמ םולשתה דעומל הנתמהה
.םילהנמ חוטיבב רשאמ רתוי תילרביל הדובע רשוכ ןדבואל ותרדגה םג
יוציפ הקינעמ ,הנש ידימ תשדחתמה ,הסילופהש ךכב ונורסח
.חטבמה ידי לע לטבתהל הלולע ףאו ,םילהנמ יחוטיבל תיסחי הרצק הפוקתל
.הרבחה ידבוע לכל תיביטקלוק תרגסמב םג וזכ הסילופ שוכרל רשפא


תוישיא תונואת | הריד | בכר חוטיב

amnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא