םייח חוטיב       יללכ / ירטנמלא חוטיב 


,חטובמה לש ויבטומל םלושמה חוטיבב קר רבעב קסע םייח חוטיב ףנע
ןייצל דואמ בושח וז הניחבמ .ותריטפ רחאל ,םייקוחה וישרוי חרכהב םניאש
,יתחפשמה ובצמ ,ותואירב בצמ ,וליג תא חטובמל םייח חוטיב תסילופ תכירע תעב
.ויתונוכסחו ויסכנ ,תויקסעה ויתויופתוש ,תויפסכה ויתויובייחתה

יאדכ ןכלו ,הסילופה יפסכ תקולחב תויפסכ תוערכהב הבר תובישח הלא םיטרפל
לש המש וא תואירבה בצמ ,םידליה רפסמ ומכ ,םיישיאה םינותנהשכ הנכדעל
.םינתשמ ,שגליפה

.תוירקיע תוירוגטק שולשל קלחנ אוהו ףנעה בחרתה םויכ
,קסיר הנוכמה ,ומצע םייחה חוטיב איה הנושארה הירוגטקה
רחאל חוטיבה םוכס תא בטומל תמלשמ חוטיבה תרבחש ,איה ותועמשמו
יביטקלוק ןפואב םייח חוטיב שוכרל רשפא .חטובמה לש ותריטפ
,תונוש תוסילופ תוללוכ קסירה תוינכות .תרכינ החנהב הרבחה ידבוע לכל
,חוטיבל הרבח רדה .םייחה תא ןכסל םילולעה ,םילגרה ןובשחב תואיבמה
.םינשעמ םניאש םישנאל החנה תנתונש קסיר תסילופ העיצמ ,לשמל

.םייחה חוטיב תוסילופב היסנפו ןוכסיח תוינכות לש בוליש איה הינשה הירוגטקה
הסילופה תרגסמב חותפל לוכי םייח חוטיב וידבועלו ומצעל שכורה קסעה לעב
םיכרצל תומאתומ הלא תוינכות .האנ האושת תובינמה ןוכסיח תוינכות
םייוציפ תפוק םיחתופ ריכשל :הסילופה לעב לש
.השירפ תעל ןוכסיח ןרק יאמצעלו ,םילהנמ חוטיב תרגסמב
,תודחוימ תוינכות תועיצמ ץלפ ןונמא חוטיבה תונכוס לש חוטיבה תורבח
.םייח חוטיב תסילופ לכל ,הבצקל היסנפ ןרקו םידליל ןוכסיח תוינכות ומכ


דועיסו תואירב חוטיב

,םייחה חוטיב ףנעב םיבר םישדח םירצומ ורצונ תונורחאה םינשב
תובקעב תרכינ תוחתפתה הלח הז ףנעב .תואירבה חוטיב אוה םהב קיתווהש
ןהירבחל עיצהל םילוחה תופוקל רשפאמה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח לש ותלחה
.תואירבה לסב םילולכ םניאש תואירב יתוריש ןומימל חוטיב
ןווגמ תונתונה ,תונוש תוסילופ םע םירקבל תושדח חוטיבה תורבח תואצוי זאמ
,השק הלחמ יוליג תעב ימעפ-דח םוכס תקנעה ומכ ,םייאופר םייוסיכ לש בחר
תויוצעייתה ,חתנמה תא רחוב חטובמהשכ ל"וחבו ץראב םיחותינ דעב םולשת
יחותינ חוטיב ןוגכ םייפיצפס םימוחת םג וחתפתה הז ףנעב .הדבעמ תוקידבו
,טרופסב םיקסועה םידליל תואירב חוטיב ,יביטקלוק ןפואב םג רכמנה ,םייניש
לע הבוטה ןוימדה דיכ ,םיפסונ םיחוטיבו תיביטנרטלא האופר יתורשל חוטיב
.ןהיתוחוקל יכרוצל םאתהבו חוטיבה תורבח
אלמג םלשמה ,ידועיס חוטיב חוטיבה תורבח תועיצמ םייאופרה םיחוטיבה דצל
.אלמ לופיטל קוקזו ותטימל קותר אוה ובש ,ידועיס בצמל ועיגהב חטובמל תישדוח
,ותיב ינבלו חטובמל המישנל ריוואכ אוה אלא םירקמב תישדוחה הלמגה םולשת
םג אלא ,תוסנכה דוע רצוי וניאו הדובעה לגעממ אצי חטובמהש קר אל ןכש
תומוצע ןה ידועיס תובא תיבב תישדוחה תולעה וא וב דומצה לופיטה תואצוה
.ןהב דומעל השקו
םדא םג םויכו ,םירגובמ לש תויסולכואל םירבדה עבטמ תונופ אלא תוסילופ
תולע םלוא ,ןשכורל ןיידע לוכי 80 וליפאו 70 ליגל עיגהש
.ליגל רישי סחיב הלוע הז חוטיב


דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא