.הרבחה להנמ - ץלפ ןונמא
.תועיבתה תקלחמו םיקסע חוטיב םוחת תלהנמ - ןייטשדלוג המיס
.תונובשח תלהנה תקלחמו היבגה תלהנמ - יבד הנבואר
.םייח חוטיבל הקלחמה תלהנמ - וקנרפ תינור

ץלפ ןרהא ,ויבא י"ע 1956 תנשב המקוה ץלפ ןונמא םויה דמוע השארבש תונכוסה
םע ,םינש תורשע ךשמב החפשמב רבצנש בר ןויסינו עדי תבלשמ איהו ל"ז
.םייתוכיא חוטיב ירצומ לש חותיפו תדמתמ תושדחתה
תונכוסה החמתמ ,םיטרפלו תורבחל םייסאלקה חוטיבה ימוחת לכב קוסיעל ףסונב
תיעוצקמ תוירחא חוטיב :תוידוחיי תויחוטיב תושינבו םידחוימ םינוכיסב םג
,הביבסה תוכיא יקזנ רובע םיחוטיבו "םילהנמ תוירחא" יחוטיב ,הנכות יתבל
תכרעמ התנב ףא הנורחאל ,םירקהו בושחמ תוכרעמ יקזנ ,ירוטומ טרופס
"קט יה"ה קושב הבר השירד לעב "ינחור ןיינק" חוטיבל השידחו תידוחיי
תוינכותל רושקה לכב םידחוימ תונורתפ תונכוסה החתיפ ,ןכ ומכ .ילארשיה
ילעבו םיאמצע לע דחוימ שגד םשומ רשאכ ,םילהנמ יחוטיבב ןבולישו היסנפ
.תורבחב הטילש
ןויצ ,והילא ,ןולייא ,רדה ,ללכ :חוטיב תורבח רפסמ לומ תדבוע תונכוסה
רבד ,תובחרנ םותיח תויוכמס תלעב הניהו ץראב ןמוחתב תוליבומה ןהש חולישו
. רתויב םייביטקרטא םולשתו חוטיב יאנת היתוחוקל רובע חיטבהל הל רשפאמה
םירקורב ללוכ ,ל"וחב הנשמ יחטבמ םע בר ןויסינו םירשק תונכוסל שי ,ןכ ומכ
.םיבר םימוחתב תובחר תואקסע רושקל הל םירשפאמה "סדייול" לש םימתחו
אשונ תא ביצמ ,הסונמהו קיתווה תונכוסה תווצב ורבצנש תויעוצקמהו עדיה
חוטיבה ימוחת לכב חוקלה תושרל םידמוע ,תויופידעה רדס שארב חוקלל תורישה
.םינוכיס לוהינו תויקסע תוטלחה תלבק יכילהתב ןכו
,ן"לדנו תרושקת תועקשה אית ןרצנוק םג םינמנ תונכוסה תוחוקל יפלא םע
תובר תורבח דועו ,א"שד תצובק ,תועקשה לקסי תצובק ,סירלופ/םידעי תצובק
. ילארשיה קשמה ירזגמ לכמ
. 1984 זאמ תונכוסה תא להנמ חוטיבה יפנע לכב םתחו השרומ ןכוס ץלפ ןונמא
תוברל תוירוביצ תויוליעפ ןווגמ ןונמאל ,חוטיב ןכוסכ ויקוסיעל ףסונב
ןידה תיב בא אוה יחכונה ודיקפת , לארשיב חוטיבה ינכוס תכשלב חתפמ ידיקפת
ינוגראב רבחו להנמל הללכמבו חוטיבל הללכמב הצרמ אוה , ףסונב . הכשלה לש
.חוטיב ינידל ילארשיה דוגיאהו א"ת תטיסרבינואב "דרהרא" ןוכמ ןוגכ חוטיב
amnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא