"ינחור ןיינק" חוטיב תנבהל חתפמ תולאש

?"ינחור ןיינק חוטיב" ירבעה ומשב וא טנטפב תויוכז תרפה חוטיב והמ

.'ג דצל תוכיישה טנטפב תויוכז תרפה לש תונעט הסכמ חוטיבה
םירצוי תויוכז ןוגכ "ינחור ןיינק" לש תופסונ תורפה תוסכל בחרומ חוטיבה
םירוטקרידה חוטיב ללוכ םכלש תויובחה יחוטיבש םתקדב םאה .םושר ןמיסו
.הז עקר לע תועיבת הסכמ

?ילש ינחורה ןיינקה לע ןגיש חוטיב שוכרל ןתינ םאה

,ןוכנה ומושיר ,טנטפה יפואב יולת ,ןכ טלחהב םידחוימ םירקמב
.דועו טנטפה לש ותצפה רוזחמ ,יוסיכה ירוזא

?"ינחור ןיינק" חוטיב קינעמ הנגה וזיא

תרפה עקר לע תועיבת דגנכ תיטפשמה הנגהה תויולע תא הסכמ חוטיבה
.תורושק תואצוהו הטיפש ,תורשפ ,טפשמ תואצוה ללוכ חוטיבה ."ינחור ןיינק"
רבעמ הסכמ הסילופה .העינמ-וצ ןיגב תואצוה ,טפשמ םדק תואצוה ןכ ומכ
םירוטקרידה לכ ללוכ הילהנמ ,הידבוע ,המעטמ ימ לכ תא המצע המריפל
.הרבחב

?"ינחור ןיינק" חוטיב שוכרל יאדכ המל

םילוכי טפשמה תואצות ,טפשמ םדק תואצוה , תיטפשמה הנגהה תויולע
,לבת יבחרב להנל שי טפשמה תא .םירלוד ינוילימ לש קתע ימוכסל עיגהל
ינפ לע הארנכ להנתי אוהו תומוצע תופיקעו תורישי תויפסכ תויולעב
תא קפסלו ולא םיעוריא יינפמ הנגה םכל תתל אב חוטיבה .תובר םינש
תובח חוטיב עקר לע תועיבתב ומכ קוידב ךרוצה תעב יפסכה באשמה
.דועו םירוטקריד תוירחא רצומה תובח רוביצה יפלכ תובח ,םידיבעמ

?"ינחור ןיינק" עקר לע העיבתל הרטמ תויהל לוכי ימ

רוציי יכילהת וא רצומ ץיפמ ,קוושמ ,םסרפמ ,רציימה דיגאת וא םדא לכ
םדא וא דיגאת ,ףוג לש ינחור ןיינק וא טנטפכ םימושר תויהל םילולעה
אלא ןרציה קר אל יכ תעדה תא תתל שי .םלועב םוקמ לכב אוהש לכ
העיבתל הרטמ םה רצומה לש הצפההו קווישה רוצייה תרשרש לכ
."ינחור ןיינק" סיסב לע

?ינחור ןיינק" חוטיבל םיקוקז ונא ללכב המל

תואמב םיגווסמה ,םלועה יבחרב םימושר םיטנטפ יפלא תואמ םנשי
ןידה יכרועו יצעוי ידי לע שופיחה תויולע ןכלו םינוש םיגוויס תת
םירקמה בורב ףאו רתויב םירקי םינושה םיגויסב ,םיטנטפב םיקסועה
.םיעצובמ אל ללכב וא םיינש וא דחא גוויסב םיכרענ
"גנידנפ" ב אצמנ טנטפה דוע לכ ןכל ,רתויב תוידוס טנטפ םושירל תושקב
18 ןיב טנטפ םושיר חקול ב"הראב אמגודל .ותוא רתאל ללכ ןתינ אל
.םינש 3 - ל םישדוח
סיסב לע תועיבתל הפישח עונמל םיצמאמה תומכ הנשמ אל ןכל
.הובג ןוכיסב ףא הנורחאלו אצמנ דימת ןוכיסה "ינחור ןיינק"

?"ינחור ןיינק" חוטיב שוכרל לכוא םאה ,םושר טנטפ ןיא ללכ ילש הרבחל

.ינחור ןיינק סיסב לע העיבת לכמ םכילא ןגת הסילופה ,ןכ טלחהב

?"ינחור ןיינקל" דחוימ חוטיב ךירצ המל

תוללוכ אל תועיבת יינפמ קסעה לע תוניגמה תויובחה תוסילופ לכ
."ינחור ןיינק" תורפה עקר לע תועיבת דגנכ יוסיכ

?םינוידה תא להננ ונא םאה העיבת לש הרקמב

םיקזנו תואצוה סיסב לע יפסכ יוסיכ הקינעמ הסילופה ,ןכ ןכא
הנגהה ךרעמ תא רוחבל יאשר חטובמה .חטובמל םיקנעומה
.ותעד לוקיש יפ לע יטפשמה

?"ינחור ןיינק" חוטיב שוכרל תנמ לע ךירצ המ

,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא םע רשק רוציל
.שרדייש תוירחא לובג לכב יחוטיבה יוסיכה תא קינענ ונא


דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא