תויונחה םע םיזוחב חוטיבה ףיעס | שוכרה חוטיב |  בלושמ חוטיב | 'ג דצ חוטיב | עקר


עקר

ןיטולחל ההז םיבר םירקמב ףאו המוד ילאוטריוה םלועב טנרטניא תוליעפ
קסעה לש חוטיבה ייכרוצ תא קלחל שי ןכ לע .קסעה לש תיקסעה תוליעפל
םימיאתמ םיזוח תכירע דעו תויבחה שוכרה יחוטיבמ לחה ליגר תוינח ןוינקב ומכ
.דועו תידדהה תוירחאה אשונב לופיט ללוכ ילאוטריוה ןוינקב תוינחה לכל

יוסיכ תולעב תוסילופב יוטיב לבקל םיבייח ולא םידחוימ םייוסיכש ןבומכ
טנרטניאה ינוכיס תא םיללוכה ,הנושארה הרושהמ םיחטבמ םע םלועה לכב
םיקסע םוחתב ןויסינ לעבו יעוצקמ חוטיב ןכוס תריחב ןכו םהלש םיזוחב
.הז דחוימ
תולובג ללוכ חוטיבה תכירע בלשמ לחה יטירק חוטיבה ןכוס דיקפת
תויקוחה תויעבב לופיט ,הסילופה יגירחב לופיט ללוכ ,םיתואנ תוירחא
.תועיבתב ןמוימ לופיטל דעו םינושה בשחמה יקוחל תוסחיתה ,םלועה יבחרב

דומעה שארל

'ג דצ חוטיב

םילודג םייפסכ םיקזנל םישמתשמה תא ףשוח טנרטניאה תשרב שומישה
תלעפה ןיגב הדבכ תוירחא לעו ,תשרב תינלשר תוליעפמ האצותכ רתויב
.תשרב ירחסמ רתא
ליטמה םיבשחמה קוח לח םיליגרה ןיקיזנה ינידל רבעמ לארשי תנידמב
חוטיבה תסילופ לע ןכלו ,ונממ םיקוזינל הנגה קינעמו שמתשמה לע תוירחא
.ולא םיקוח לע תססובמ תויהל
(תיקלח המישר) :מ האצותכ 'ג דצל םיקזנ תוסכל בחרות הסילופה
,החטבא תוכרעמ תסירק ,סוריו לש עדומ יתלב רודיש ,ינחור ןיינק תרפה
.דועו יטפשמ עדימב ערל שומיש ,ערה ןושל

דומעה שארל

תיעוצקמ תוירחאו רצומה תוירחאל בלושמ חוטיב

תשרב רתא תיינב תללוכה תיעוצקמ תונמוימ תוינחל קפסמ טנרטניאה רתא
,םייפסכ םירסממב לופיטב תונמוימ ,רתאה לש תונימזה תוירשפא תא ללוכו
.דועו תוכרעמ גורדשב לופיט ,תפטוש הקוזחת
קרו ךא ירשפאה םלוה יחוטיב יוסיכב יוטיב לבקל תבייח תאזה תוליעפה לכ
קזנה ירק ,ומצע רצומל תוירחא םע דחי תיעוצקמה תוירחא לש םכח בולישב
.טנרטניאה םזימל םמיאתהלו םיגירחב לפטל ןבומכ שי .'ג דצל םרג רצומהש

דומעה שארל

שוכרה יחוטיב

.חטובמה שוכרל םינוכיסה םיבר ילאוטריוה םלועב םג יסיפה םלועב ומכ
תויונחה ילעבלו ןוינקה ילעבל םימוצע םיקזנל םורגל םילוכי ולא םינוכיס
"םירקה"ה יקזנ תא ןבומכ םיללוכ םיקזנה .ילאוטריוה ןוינקב תופתושה
.יאנכט לש ןמוימ יתלב שומישל דעו םישמתשמל םיסוריו תרידח ךרד םנימל
תוכרעמל םירישיה םיקזנה תא לולכל םיבייח שוכרה יחוטיבש ןבומכ
םימדומה ,טנרטניאה קפס ,ןוסחאה תרבח ,ישארה תרשה לש בשחמה
.ובש תויונחהו ןוינקה שומישב אצמנה רחא דויצ לכו
םיחוורה ןדבוא תא רקיעב םיפיקעה םיקזנה תא לולכל שי ןכ ומכ
.ותונימז רסוחו רתאה תליפנמ האצותכ

דומעה שארל

תויונחה םע םיזוחב חוטיבה ףיעס

םימכסה ךורעל שי ילאוטריו ןינקב ךכ יסיפ ןוינק לוהינב ומכש ןבומכ
.וב תופתושה תוינחה ילעב ןיבל ןוינקה ילעב ןיב
חוטיבה תושירדלו ולא םיזוח תכירעל תדחוימ בל תמושת תתל שי לע
.םתכירעב דצ לכ בייחל שיש תוידדהה


תויונחה םע םיזוחב חוטיבה ףיעס | שוכרה חוטיב |  בלושמ חוטיב | 'ג דצ חוטיב | עקר
amnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא