טנרטניא        
בהז יפד וא תוריכמ  
הרדסב הנושאר הבתכחוטיבה םלוע תא בייחמ בחרה רוביצה ידי לע טנרטניאה תיתשתב רבוגו ךלוהה שומישה
ךא םישמתשמ הב תשר הניא ןמזמ טנרטניאה תשר .וז השידח היגולונכטל תדחוימ תוסחייתהל
תריציל ןה םיקסעה בור תא תשרה תשמשמ םויכ ,"בשחמ ירבכע" םתוא וא ןיינעה יניבמ קרו

.עדיו םירצומ רחא שופיחל ןהו ינורטקלא ראוד ירשק
לכ לע חוטיבה ןכוס לש ויכרצל טנרטניאב לכשומה שומישל סחייתהל הסנא וז תובתכ תרדסב
.ירטנמלא חוטיבב םגו םייח חוטיבב םג ליעפה ןכוסה לש וטבמ תדוקנמ ויטביה
"בהז יפד" תועצמאב וילא ועיגהש תוחוקלה דואמ םיטעמ יכ ךל דיגי ליחתמ חוטיב ןכוס לכ
לש האצות םה ותדובע תונשב ןכוס רצויש םירשקה בור .םהלש תירקמ הינפ תועצמאב וא
תוצלמה ךרד םשמו וילא םיבורקה לגעמב דימת הליחתמה רתויב השק םיילגר תדובע
.םיחטובמ להק ומצעל בצמל ןכוסה חילצמ ,תוינפהו
תורשפא ןיא יכו "יכרע דח" רצומ אל אוה חוטיב יכ םיעדוי ונא םייעוצקמ חוטיב ינכוסכ
עגמ אלל טנרטניאה תועצמאב ורכמיי חוטיב ירצומש תיתועמשמ תיקסע תומכ תלעבו הליעי
תשרב תיקסעה ותוליעפ יבלש לכב ,יוצמה חטובמל ישיא/ינופלט עויס תוחפל וא םדא די
.טנרטניאה
ובש תונורתיבו ויתונוכתב שמתשהל שי ליעי הריכמ ילכל טנרטניאה ילכ תא ךופהל תנמ לע
.רחא קוויש/הריכמ יעצמא לכ דיל וא ינפ לע
אל התא םש אל התא םא" ללכושמ "בהז יפד" לכה ךסב אוה טנרטניאה יכ םינעוטה שי ןכ לע
אל חוטיב ןכוס יכ תעדה לע הלעי אלש ומכ .םש תויהל תנמ לע לכה תושעל שי ןכלו "םייק
טנרטניא רתאב עיפוי אל חוטיבה ןכוסש תעדה לע תולעל ןיא ךכ בהז יפד ךירדמב עיפוי
.טנרטניאה ישמתשמ להק לומ ומצע תא בצמל תנמ לע
אל אוה חוטיבה ןכוס םלוע יכ םיניבמ ונא םימעפל המצע תא תרתוסה ,וז הרצק המדקה רחאל
יפ לע דחא לכ טנרטניאה תשרב עיפוי חוטיבה ןכוס יכ ץלמומ ףאו יוצרו ןבלו רוחש
.דועו רתאב עיקשי אוהש ףסכה תומכ ,ויקסע ףקיה ,ויפוא
תא תתל שי טנרטניאה יבג לע עיפוהל וילע יכ ןכוסה לש תינורקעה הטלחהה תלבק רחאל
תלוכי ,עדימה תומכ ,ולדוג ,רתא תמקה לע הטלחהה תא םיביכרמה םיבר םיאשונ לע תעדה
תא םיקהל ימ םע ,רתאה תא םסרפל ןכיה ,תמא ןמזב רושיק תלוכי ,םיפסונ םירתאל רושיק
.דועו חוטיבה תורבח םע רשק ,רתאה

.םירמאמה תרדיס ךשמהב לפטל הסננ דועו ולא לכ לע

דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא