.ס'דיול םשב ינודנול הפק תיבב תוינוא ילעב המכ ובשי 1712 תנשב
שגפמ םוקמ שמישו ןהינעטמו תוינוא תריכמל זכרמ היה הז הפק תיב
,היינוא תקזחהב םיכורכה םינוכיסה לע ורביד תוינואה ילעב .םי ידרויל
תדרוי הנשב םיימעפ וא םעפ יכ ,ועדי םה .םישירכו םידדוש ,תורעס ומכ
.ומלוע לכ תא דבאמ הילעבו ,היינוא תולוצמל
דדומתהל ץלאיי םהמ ימ תעדל ןיא םלועלש העידיבו ,היעבה לע רבגתהל ידכ
דחא לכ םירזי הילאש ,תפתושמ הפוק םיקהל וטילחה םה ,אבה ןוסאה םע
.היינוא ןדבוא לע תוצפל לכוי רבטציש ףסכהו ,ןטק ףסכ םוכס

.םלועב לודגה חוטיבה דיגאת ,ס'דיולה לש וכרד תישאר התייה וז
.הימרפ תרומת רחאל ןוכיסה תרבעה ןורקיע לע ססובמה ,חוטיבה קוש דלונ ךכ
,קסע תיב לכו טרפ לכ לש ויחמ דרפנ יתלב קלח חוטיבה ףנע שמשמ םויה דעו זאמ
ןתונו ולוכ קושה תוחתפתה דצל חתפתמה ,יעוצקמ ףנע והז .לודג וא ינוניב ןטק
.ויכרצ לכ לע הנעמ
,(יללכ) ירטנמלא חטיב :תוירקיע תוירוגטק שולשל חוטיבה ףנע תא קלחל גוהנ
תוירוגטקהמ תחא לכ .(יריוואה תא םג ללוכ) ימיה חוטיבהו תואירבו םייח חוטיב
.םייקסע םיחוטיב ןהו טרפ יחוטיב ןה תללוכ הלאה
('ג דצ יפלכ תוירחא) ,תויובח חוטיבב ,שוכר חוטיבב לפטמ ירטנמלאה חוטיבה
תולעב ןבורש אוה הלא תוסילופל ףתושמה ןייפאמה .תוישיא תונואת חוטיבבו
.הנש ללכ ךרדב ,הבוקנ חוטיב תפוקת

תויובחו שוכר יחוטיב
םייקסע םיחוטיב ,'וכו תופסכ ,הריד ,בכר לש טרפ יחוטיב םיללוכ שוכרה יחוטיב
ינוכיס דגנ קסעה תא תחטבמה ,האלמ חוטיב תליבח םיללוכ ירטנמלאה םוחתב
:םינפוא ינשב תויובחו שוכר
קסעה תיב שוכר חוטיב תא ומצע לע חקול חטבמה ובש ,םינוכיסה לכ חוטיב
לכש תעבוק הסילופה תרדגה רמולכ ,"םינוכיסה לכ" סיסב לע ותוא חטבמו
.רורבו דחוימ ןפואב םיגרחומה םייוסיכה טעמל ,חטובמ ןוכיס
.חטובמל רתוי בר ןוחטיב הקינעמו ,רתויב הבחר וז הסילופש ןבומ
,חוטיבה תורבח לש יסאלקה חוטיבה אוהש ,בחרומ שא חוטיב אוה רחאה חוטיבה
.ומצע לע חקול חטבמהש חוטיבה ינוכיס לכ תא דחוימ ןפואב שרפמה
חוטיב וא ,'ג דצל םינוכיס דגנ חוטיב תללוכ קסעה תיב לש חוטיבה תליבח
.וידבועמ ימ וא אוהש קזנ לע העיבת לכ דגנ קסעה תיב לע ןגהל חיטבמ ,תוירחא
,הרבח לכל תיחרכה איהו ,תויובחה יחוטיב ןיבמ רתויב הצופנה איה וז הסילופ
קסעה תיבב לפנש חוקלל םרגנש קזנ ןוגכ .'ג דצל ומרגייש םיקזנ תופצל השק ןכש
.ורבעל הטשפתה קסעה תיבב הצרפש הקילדש ןכש קסעל וא
חוטיבה תרבח לש תוירחאה לובג אוה הסילופב בוקנה חוטיבה םוכסש ןייצל בושח
,ףקשמ אוהו חוטיבה תרח םע ידדה ןפואב עבקנ הז לובג .חטובמ ידי לע ושגויש תועיבתל
.ףשחיהל קסעה תיב לולע םהילא םיקזנה לש םיריבסה םימוכסה תא ,ללכ ךרדב
חוטיבה תרבח תסנכנ 'ג דצ לש העיבת תעב יכ ,השעמל תועבוק הלא תוסילופ
,הל קקזנ אוהש הנגהה תאו ןתמו-אשמה תא וליבשב תלהנמו חטובמה ילענל
ץעויב רזעיהל יוצר .םיעגפנל םיעבקנה םייוציפה תא רבד לש ופוסב תמלשמו
.הז גוסמ תועיבתב ירשפאה קזנה תא דומאל ידכ חוטיב ןכוסב וא
.םידיבעמ תוירחא אוה םידבוע תוקיסעמה תורבחב תושעל םיגהונש ףסונ חוטיב
תונלשר לע העיבת לכ ינפמ חטובמה לע חטבמה ןגמ הבש הסילופב רבודמ
חטבמה תוירחאה לובג .ינפוג קזנ ול םרגנש וידבועמ ימ לש (ןיקזנ יניד)
ץראב םיחטבמה לכ לצא טעמכ עיגמ אוהו הנשמ חוטיב ימכסהב עבקנ ולא תוסילופב
.רלוד ןוילימ 5 ל
,בכר ילכב שומישמ םימרגנה םיקזנ םיסכמ םניא תויובחה יחוטיב לכש ,ןיוצי
.הבוחה חוטיב תסילופ תלפטמ הלא םירקמבש ןוויכ

תיעוצקמ תוירחא
.הרבחה לש םייעוצקמה םיטביהל םירושקה םיפסונ תוירחא יחוטיב םימייק
.תיעוצקמ תוירחא חוטיבו רצומה תוירחא חוטיבל םיקלחנ הלא םיחוטיב
קוח לע םג ,ןיקיזנ יניד לע ףסונ ,ססובמ ילארשיה רצומה תוירחא חוטיב
קזנה תחכוהל תוירחאה תא ריבעמה ,(1980) םימוגפ םירצומ לע תוירחאה
.ירשפאה קיזמל קוזינהמ
תרשרשב ללכנה םרוג לככ "ןרצי" רידגמ ילארשיה קוחהש שיגדהל בושח
,ליבומהו קפסה ,ןאוביה ,לעפמה לעבב לחה ,רצומה לש הריכמהו קווישה
.רצומה תא תרכומה תונחה לעבב הלכו
,םייתיישעת םיחבטמל ךותיח תונוכמ קפיסש ןאובי לש ורופיס ,לשמל ,ךכ
ןאוביה רכמש רחאל הנש םירשע .ץראה ןופצב ץוביק היה ויתוחוקלמ דחאש
.הב שמתשהש ןמזב ןעבצא תא םילעופה דחא ךתח ,ץוביק ותואל הנוכמ
לעמ תיכוכזה ןגמ תא םישמתשמה וריסה םינש ןתוא ךלהמבש ררבתהש ףא
:הנוכמל העיגנ ול התיהש ימ לכ תא עגפנה לש וניד ךרוע עבת ,הנוכמב ןיכסה
לש חוטיבה תרבח .ןאוביהו דבועה תא הקיסעהש םדאה חוכ תרבח ,ץוביקה
.רצומה תוירחא תסילופב בייחתמכ טפשמה תואצוה לכ תא המליש ןאוביה
תרפה לע העיבת לכ ינפמ חטובמה לע הנגה חיטבמ תיעוצקמה תוירחאה חוטיב
יאדכ הז אשונב םג .תונלשרב הרוקמשו בל םותב התשענש תיעוצקמ הבוח
.הסילופב עבקנש תויטפשמה תואצוהל תוירחאה לובגל בל םישל
תשגומה העיבת איה תיעוצקמ תוירחא סיסב לע תועיבתל הצופנ אמגוד
ול םרג ךכבו וחוקל םשב טפשמה תיבל םיכמסמ תשגהב רחיאש ןיד-ךרוע דגנ
.ךיפה יתלב קזנ

תוישיא תונואת
תולחמ וא תוישיא תונואת ינוכיס דגנ חטבל דעונ תוישיא תונואת חוטיב
יוציפ קינעמ הז חוטיב .הנש לש הפוקתל תלבגומה הסילופ תרגסמב
.דובעל תלוכי יאו תוכנ ,תוומ :תוירקיע תומר שולשב
םיאנתה ךרעמל המלשהכ םיקסע ילעב ידי-לע ללכ-ךרדב תשכרנ וז הסילופ
.םידבועה לש (םילהנמ וא םייח חוטיב) םיילאיצוסה
תפוקת תא ותרגסמב רצקל תורשפאב אוה תוישיא תונואתה חוטיב לש ונורתי
.עובשל םילהנמ יחוטיבב םישדוח השולשמ םולשתה דעומל הנתמהה
.םילהנמ חוטיבב רשאמ רתוי תילרביל הדובע רשוכ ןדבואל ותרדגה םג
הפוקתל יוציפ הקינעמ ,הנש ידימ תשדחתמה ,הסילופהש ךכב ונורסח
.חטבמה ידי לע לטבתהל הלולע ףאו ,םילהנמ יחוטיבל תיסחי הרצק
.הרבחה ידבוע לכל תיביטקלוק תרגסמב םג וזכ הסילופ שוכרל רשפא

ןמזה תובקעב םידעוצ
חוטיבה ףנע תא הבייח תונורחאה םינשב תצאומה תיגולונכטה תוחתפתהה
.רבעב םימייק ויה אלש םינוכיסל חוטיב תונורתפ אוצמלו היתובקעב דועצל
עדימ ירגאמל םימרגנה םיקזנ הסכמ ןולייא תרבח לש השדח חוטיב הסילופ
,תומייקה תוסילופה לע ףסונ ,בשחמה תותשרב םיילאוטריוו םייגול םיעוריאמ
לכש החיטבמ וז הבחרה .עדימ ירגאמלו םיבשחמל םייזיפ םיקזנ תוסכמה
אלמ יוציפ תנתונה הסילופ ידי לע ןגומ היהי םיבשחמ תשרב הרבח לש שומיש
יוסיכ םג ףסונ הנורחאה הפוקתב .הרבחה יבשחמב ורגאנש םינותנה רוזחש לע
.בושחמה ךרעמ תתבשהמ קסעה תיבל םרגייש תוסנכהה ןדבואל ימוי יוציפ קינעמה
תאיצמב ךרוצה תא וררוע ץראב קט - ייהה תורבחב ורבטצהש עדיהו עדימה
.הלש ינחורה ןיינקה - הרבחה לש רתויב רקיה באשמה לע הנגהל חוטיב ןורתפ
.ירחסמ ןמיסכ וא םירצוי תויוכזכ ,טנטפכ ללכ-ךרדב םושר ינחורה ןיינקה
.תורחתמ תורבח לש תוירשפא תועיבת ינפמ הנגה החיטבמ השדח הסילופ
הרבחה לש טנטפה לע תיטפשמה הנגהה ךרעמ ןומימ תרשפאמ הסילופה
.םירחתמ ידי-לע קתעומה

ןיינקה תוכז
,ןיינקה תוכז חוטיבל תילארשיה תונכוסה תועצמאב ,האצי חוטיב ללכ תרבח
,םיפויז ינפמ ן"לדנ םישכורה םייקסע וא םייטרפ םימרוג לע ןגמה ,שדח חוטיבב
הריכמ ,םישכור המכל שרגמ וא הריד תריכמ ינפמ ןגמ חוטיבה .המרמו תואנוה
.םיפיוזמ חוכ ייופיי תועצמאב הריכמ וא סכנה לש םילעב וניאש ימ ידי-לע
םתאצוהש הסירה יווצ ,השיכרה דעומל תומדוקה תועקפה ינפמ חוטיבה ןגמ ןכ
.םינוש םידובעשו םילוקיעו ,רבעב ומלוש אלש םיסמ ,המסרופ
השעמל ותוא םיחטבמו חוטיבה םויב סכנה בצמ תא םיקדוב ונחנא"
ד"וע רמוא ,"הסילופה תיישע רחאל תולגתהל תויושעה ,רבעהמ תויעב ינפמ
ןובשחב איבהל יאדכ" .ןיינקה תוכז חוטיבל תונכוסה ל"כנמ ,לישי לאכימ
זוחא 90 -מ רתוישו ,ובאטב תומושר ןניא ןיידע לארשיב תוריד ףלא 600 -כש
רשפא-יאש איה הלא םינותנ לש תועמשמה .תורדסומ ןניא הנידמב תועקרקהמ
."םיעיצמ ונחנאש חוטיבה תועצמאב אלא שכרנה סכנה לע םינוקה תויוכז תא חיטבהל
רכמה קוח .סקינפה תרבח לש רושעה תסילופ איה ן"לדנה םוחתב תפסונ הסילופ
םימרגנה םיקזנה לע אלמ יוציפ תוריד ישכורל תתל םימזיהו ןיינבה ינלבק תא בייחמ
ןלבקה אוה הסילופה לעב ,הז הרקמב .התריסמ םוימ םינש רשע דע היינב ייוקילמ הרידל
םישכורל תנתונ איהו ,טקייורפה תיינב תא לחה םרטב דוע הסילופה תא שכורה ,םזיה וא
.הרידה תריסמ םוימ םינש רשעל ףקתה חוטיב לע רושיא

יארשא חוטיב
תא ערפי אל חוקלהש ןוכיסב הכורכ יארשאב םיתוריש וא תורוחס תריכמ
.םיל רבעמ הייבגבו אוציב רבודמשכ רתוי הובג ןוכיסה .םולשתה םויב ובוח
הצפמו חטובמה לע הניגמה הסילופ העיצמ יארשא חוטיבל תילארשיה הרבחה
.הערפנ אל ןתרומתש תוריכמ לע ותוא
בוחה תא תובגל םיסנמו חטובמה ילענל םיסנכנ ונחנא בוחה ןועריפ ןמזב"
.הרבחה לש קווישה להנמ ,בד ןב רינ רמוא ,"םייטפשמ םיעצמאב
תא הרבחה לש יארשאה תקלחמ תקדוב חטובמה לעו המצע לע ןגהל ידכ
,יארשא ןתמ לע הצילממו היחטובמ תוחוקל לש ןועריפה רשוכו תונמיהמה
איה ןיא םימיוסמ םירקמב .חוקלל יארשא ןתמ יא לע וא ,םימוכס וליאבו
.םיקנבל ףסונ ןוחטיב שמשל תויושע וז הסילופב חטובמה תויוכז .הריכמה תא תחטבמ

חוטיבה תא ליזוהל
,הכפהמ דבוע ,תוריש ןתמב םיקסועה םירחא םיפנע ומכ ,חוטיבה ףנע
,תועבונ תולזוהה .םינושה חוטיבה ירצומ לש םיריחמ תדרוה תללוכה
םינוכיסה תא תורכומ םלועב הנשמה חוטיב תורבחש ךכמ ,ראשה ןיב
תסינכ איה תולזוהל תפסונ הביס .םיקזנ טועימ בקע ,רתוי ךומנ ריחמב
,רישי חוטיבל תורבחה םהיניב ,ילארשיה חוטיבה קושל םישדח םינקחש
חוטיב תורבח ןיב םיגוזימו תושיכר םג .ןכוס לש וכווית אלב תודבועה
רצומה תלזוהבו תואצוהב הדח הדיריב יוטיב ידיל םיאב תולודג תויונכוסו
.חוטיב לע םירכינ םימוכס הנש ידמ איצומ קסע תיב לכ .חוקלל יפוסה
תיטמוטוא שדחל אל ,הנושארבו שארב ,יוצר הלא םימוכסב ךוסחל ידכ
ריחמ תועצה לבקל יאדכ .הרידה לע וא בכרה לע יתנשה חוטיבה תא
םתאש ןכוסה תא בוזעל םינווכתמ םכניא םא םג .םימרוג המכמ
גשומ םכל ונתיי תופסונ ריחמ תועצה ,תובר םינש ךשמב ול םינמאנ
.םכלש חוקימה תדמע תא ורפשיו קושה יריחמ לע
בר ןויסינו עדי בייחמ ,ןובשח תייארבו ןיד תכירעב ומכ ,חוטיבב קוסיעה
םומינימב חוטיבב םיסוכמה םיקזנ ינפמ רשפאש המכ דע חטובמה לע ןגהל ידכ
ץועיי יתוריש םיחטובמל תונורחאה םינשב םינתונ חוטיב יצעויו ינכוס .תויולע
רזעיהל םויכ ומצעל תושרהל לוכי ןטק וא ינוניב קסע לעב םג .םלצנל יאדכש
.תוימרפה תא ליזוהלו תוסילופב םיאנתה תא רפשל ידכ ,חוטיבב ץועיי יתורשב
ימצעה ןוכיסה תלדגה ידי-לע הימרפה תא תרכינ הדימב ליזוהל ,לשמל ,רשפא
דירוהל םג לבוקמ .תימצעה תופתתשהה ימד תאלעה ,רמולכ ,חטובמה לש
תובייחתה ןכש ,תיתנש בר הסילופ תכירע ידי-לע קסעה לש חוטיבה תויולע תא
.הימרפב תרכינ החנהב הכזמ ךורא חווטל

11 - ה הכמה
,הנידמ תכמל תונורחאה םינשב ויה קסע יתבל תוצירפהו בכרה תובינג
חוטיבה תורבח לש םייפסכה תוחודה . "11 -ה הכמה" ותוא םינכמה שיו
,ןועבר לכב םילקש ינוילימ לש םידספה לע םיארמ ירטנמלאה םוחתב
.םיירשפאה םיעצמאה לכב בכרה ילכ לעו קסעה תיב לע ןגהל תושקבמ ןה ןכל
.תואצוה חטובמל תומרוגו הנשל הנשמ ןוגימה תושירד תונתשמ וז הביסמ
הלא ןוגימ תואצוהב תאשל חוטיבה תרבח לש התונוכנ תא ןוחבל חטובמה לע
.ןהב םיעיפומה םיאנתה תאו תוסילופה יחוסינ תא תונדפקב קודבלו
הקעזאה תא ליעפהל חכושו לעפמה תא בזועש ןורחאה לעופה םאה ,לשמל
,םייחב ומכ ,חוטיבב ? הצירפ לש הרקמב הסילופל יוסיכ ןיאש ךכל םרוג
תונבה- יא ךכב עונמלו ,תונטקה תויתואה תא אורקל בושח
.ידמ רחואמ שפנ תמגעו

םייח חוטיב
,חטובמה לש ויבטומל םלושמה חוטיבב קר רבעב קסע םייח חוטיב ףנע
ןייצל דואמ בושח וז הניחבמ .ותריטפ רחאל ,םייקוחה וישרוי חרכהב םניאש
ובצמ ,ותואירב בצמ ,וליג תא חטובמל םייח חוטיב תסילופ תכירע תעב
.ויתונוכסחו ויסכנ ,תויקסעה ויתויופתוש ,תויפסכה ויתויובייחתה ,יתחפשמה
יאדכ ןכלו ,הסילופה יפסכ תקולחב תויפסכ תוערכהב הבר תובישח הלא םיטרפל
לש המש וא תואירבה בצמ ,םידליה רפסמ ומכ ,םיישיאה םינותנהשכ הנכדעל
.םינתשמ ,שגליפה
.תוירקיע תוירוגטק שולשל קלחנ אוהו ףנעה בחרתה םויכ
,איה ותועמשמו ,קסיר הנוכמה ,ומצע םייחה חוטיב איה הנושארה הירוגטקה
.חטובמה לש ותריטפ רחאל חוטיבה םוכס תא בטומל תמלשמ חוטיבה תרבחש
.תרכינ החנהב הרבחה ידבוע לכל יביטקלוק ןפואב םייח חוטיב שוכרל רשפא
םילולעה ,םילגרה ןובשחב תואיבמה ,תונוש תוסילופ תוללוכ קסירה תוינכות
החנה תנתונש קסיר תסילופ העיצמ ,לשמל ,חוטיבל הרבח רדה .םייחה תא ןכסל
.םינשעמ םניאש םישנאל
.םייחה חוטיב תוסילופב היסנפו ןוכסיח תוינכות לש בוליש איה הינשה הירוגטקה
הסילופה תרגסמב חותפל לוכי םייח חוטיב וידבועלו ומצעל שכורה קסעה לעב
לעב לש םיכרצל תומאתומ הלא תוינכות .האנ האושת תובינמה ןוכסיח תוינכות
ןרק יאמצעלו ,םילהנמ חוטיב תרגסמב םייוציפ תפוק םיחתופ ריכשל :הסילופה
תוינכות ומכ ,תודחוימ תוינכות תועיצמ חוטיבה תורבח .השירפ תעל ןוכסיח
.םייח חוטיב תסילופ לכל ,הבצקל היסנפ ןרקו םידליל ןוכסיח

םילהנמ חוטיב
.ןוכסיח תוינכותו םייח חוטיב תבלשמה ,תינכות אוה םילהנמ חוטיב
ססובמ אוהו ,רטוז וא ריכב ,דבוע לכל םילהנמ חוטיב שוכרל רשפא ,ומש תורמל
.הימרפה יוסיכל דבועהו דיבעמה םישירפמש םילומגתו םייוציפ יפסכ לע
ובצמל םאתהב קסירל ןוכסיח ןיב השרפהה םוכס תא קלחל ךיא טילחמ דבועה
ןוויכ ,ירעזמ קסירו יברמ ןוכסיח ופידעי םיקוורש חינהל ריבס .יתחפשמה
יחוטיב תועיצמה תורבח שי .םתומ ירחא םהל גואדל םיכירצ םהש םיריאש םהל ןיאש
.חטובמה לש גוזה ןבל תונוש תובטה םיללוכה םילהנמ
הז םוחתב ירקיעה יוסיכה .תונוש תועיגפ לע חוטיב איה תישארה הירוגטקה
.תכל יקיחרמ םייוניש וב ולח תונורחאה םינשבש ,הדובע רשוכ ןדבוא דגנ חוטיב אוה
הרדגהה תבחרה תמועל ,תוימרפה לש תרכינ הלזוה אוה רתויב בושחה יונישה
.הדובע רשוכ ןדבוא ןיגב ישפוח םולשת הרבחה םלשת םהבש חוטיבה ירקמל
,הנואתמ המרגנש תוכנ לש הרקמל יוסיכ ףיסוהל רשפא םייחה חוטיב תסילופל
תרחא תפסות .חטובמה לש תוכנה יזוחאב יולת והבוגש ימעפ דח םוכס ללוכה
.ךשמהב טרופי הילעש ,יאופר חוטיב איה
,יוסימ תונורתפב םג יוטיב ידיל האב םיחטובמה יכרוצל חוטיבה קוש תמאתה
חוטיב תוסילופ ישכורל ,יוכיז וא יוכינ ןוגכ ,םייקוח סמ יטלקמ םיקינעמה
םייחה חוטיב תוסילופ לש ןוכנ אל ןונכת ,תאז םע .םיריכש ןהו םיאמצע ןה ,םייח
.ןוידפה תעב סמה תונוטלשל םילודג םימוכס ריבעהל חטובמה תא בייחי
,דיבעמה לש ןה םיסרטניאה תא ןוחבל שי םילהנמ חוטיב גוסמ םייח חוטיבב
.דבועה לש ןהו ,הסילופה לעב אוהש

דועיסו תואירב חוטיב
םהב קיתווהש ,םייחה חוטיב ףנעב םיבר םישדח םירצומ ורצונ תונורחאה םינשב
קוח לש ותלחה תובקעב תרכינ תוחתפתה הלח הז ףנעב .תואירבה חוטיב אוה
חוטיב ןהירבחל עיצהל םילוחה תופוקל רשפאמה ,יתכלממ תואירב חוטיב
חוטיבה תורבח תואצוי זאמ .תואירבה לסב םילולכ םניאש תואירב יתוריש ןומימל
,םייאופר םייוסיכ לש בחר ןווגמ תונתונה ,תונוש תוסילופ םע םירקבל תושדח
ל"וחבו ץראב םיחותינ דעב םולשת ,השק הלחמ יוליג תעב ימעפ-דח םוכס תקנעה ומכ
םג וחתפתה הז ףנעב .הדבעמ תוקידבו תויוצעייתה ,חתנמה תא רחוב חטובמהשכ
,יביטקלוק ןפואב םג רכמנה ,םייניש יחותינ חוטיב ןוגכ םייפיצפס םימוחת
תיביטנרטלא האופר יתורשל חוטיב ,טרופסב םיקסועה םידליל תואירב חוטיב
.ןהיתוחוקל יכרוצל םאתהבו חוטיבה תורבח לע הבוטה ןוימדה דיכ ,םיפסונ םיחוטיבו
תישדוח אלמג םלשמה ,ידועיס חוטיב חוטיבה תורבח תועיצמ םייאופרה םיחוטיבה דצל
.אלמ לופיטל קוקזו ותטימל קותר אוה ובש ,ידועיס בצמל ועיגהב חטובמל
,ותיב ינבלו חטובמל המישנל ריוואכ אוה אלא םירקמב תישדוחה הלמגה םולשת
תואצוה םג אלא ,תוסנכה דוע רצוי וניאו הדובעה לגעממ אצי חטובמהש קר אל ןכש
השקו תומוצע ןה ידועיס תובא תיבב תישדוחה תולעה וא וב דומצה לופיטה
.ןהב דומעל
םדא םג םויכו ,םירגובמ לש תויסולכואל םירבדה עבטמ תונופ אלא תוסילופ
הלוע הז חוטיב תולע םלוא ,ןשכורל ןיידע לוכי 80 וליפאו 70 ליגל עיגהש
.ליגל רישי סחיב

חתפמ ישנאו םיפתוש
םהיקסע תא םילהנמ םיבר ץועיי ידרשמ ילעבו קט-ייה תורבח ילעב ,םילעפמ ילעב
רשפא חתפמה שיא תא .הרבחה תתתשומ וילעש חתפמ שיא םהל שיש וא תופתושכ
הל רשפאמ הז םוכס .בטומכ חוטיבה םוכס תא הרבחה תלבקמ ותומבו חטבל
סמה תונוטלש .הלש ךוותה דומע תא הדביאש רחאל תילכלכ הניחבמ םקתשהל
.תרכומ האצוה אוהש ועבקו יקסע חרוככ חתפמ ישנא חוטיבב וריכה
.תואיצמל ךפה םיבר םירקמבש ,תוהלב םולחב םיפתוש חוטיב לש ורוקמ
.םישרויה - הל הלחיי אקווד ואלש השורי הרבחה תלבקמ ףתושה תריטפ רחאל
,הלוהינב ליעפ קלח תחקל םישרודו הרבחה תלד לע םיקפדתמ רטפנה לש ויראש
.הז םוחתב יעוצקמ עקר לכ םהל ןיאש ףא
,ידדה ןפואב םיפתושה םישכורש םייח חוטיב לש גוס אוה םיפתוש חוטיב
.רטפנש ףתושה לש וקלח תשיכרל שמשמ וב בקננה חוטיבה םוכסשכ
םיפתושה השעמל םיעבוק ותכירע תעבש ךכב םג הז חוטיב לש ונורתי
ףאו דיתעב ץוצל תולולעש תויקסע תוכובסת םירתופו הרבחה לש הכרע תא
.טפשמה תיבל עיגהל
תורבח לש םילהנמ לע ןגמ הב הרשמה יאשונו הרבחה תוירחא חוטיב
,תוכמסמ הגירח ,העטמ הרהצה ,תועט ,הבוח תרפהמ םימרגנה םיקזנ ינפמ
.היתוינמ ילעבב וא הרבחב םיעגופה םיפסונ םילדחמו תולועפו תולשרתה
םה םיחטובמהו ,לארשיב םושר דיגאת איהש הרבחב םיכרענ אלא םיחוטיב
.לגר תטישפ לש הרקמב םהינמאנו םהישרוי ,םנובזיע ללוכ ,הרבחב הרשמ יאשונ

ימי חוטיב
1863 תנשמ ינמותועה קוחה לע ןיידע ססובמ ימי חוטיבל ילארשיה קוחה
.ץראב םינעטמ - ימי חוטיבל תוסילופה לכ תוססובמ הילעש ,תילגנאה הקיחתה לעו
ףנעה תבילו לארשי לש אוציהו אוביה תמר תא רתוי וא תוחפ ףקשמ ימיה חוטיבה
םיחלשנה םינעטמה ןכו ,םיסוטמבו תוינואב אוציהו אוביה ינעטמ חוטיב איה
יחוטיב תא םג ללוכ הז ףנע .תוימואלניב חוליש תורבחו ראודה תועצמאב
.היינואה ףוג חוטיבו לארשיב טישה ילכ
עוצקמ ישנאב ץעוויהל יאדכו ,הבר תויחמומ בייחמה עדי ריתע ףנע אוה חוטיב
תונטקה תויתואה תא ןיבהלו אורקל עדיי להנמ לכש םג בושח .ןויסינ ילעב
.המוצע תיפסכ תועמשמ ןהל שי ןכש ,םותח אוה ןהילעש תוסילופה לש

דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא