חוטיב תועצמאב תויטפשמו תויקסע תונכס ןורתפ

םוחתב ןהו IT ה תורבח םוחתב ןה תורחאה םינשה לש תיגולונכטה תוחתפתהה
.חוטיב תועצמאב םויה דע ולפוט אלש תובר תונכס ורצי ,ללכב יקסעה
ורבח ובו "סדייול" םשב ןודנולב ןטק הפק תיבב הנש 300 כ ינפל דלונ חוטיב
.םירבחל םיקזנה תא ומלשי הנממש תפתושמ הפוק ורציו םיסכנו תוינוא ילעב
ןתנש ךכב קושה יאנתל ומצע תא םיאתהו חוטיבה ףנע חתפתה םינשה םע
ןהו שוכרל רישיה קזנה דצב ןה םיסכנ ילעבל ומרגיש םיקזנל ישעמ ןורתפ
.םנימל תובחה יחוטיב ירק 'ג דצל םיקזנה דצב

חטובמה שוכרל םרגנש "יסיפה קזנה" ןורקע לע רמש םינשה לכ ךרואל חוטיבה
םצמצ השעמל ךכבו "שארמ יופצ יתלבו יתנואתה עוריאה" ןורקע םע דחי
ןפואב ומרגנש םיקזנ ,םיכשמתמ םיקזנל הנעמ תתל חוטיבה תורבח תלוכי תא
.ןיעל יולגו יסיפ
עדימ םיריבעמה ,בשחמ יתורישב בחר שומישב ,עדימה תייגולונכטב םיקסועש ימכ
תועצמאב םיקסע תריז םירצויה ,בשחמ תותשר תועצמאב חותפו ימוי םוי ןפואב
ירק "ינחור ןיינק" לע ולוכ ססובמה בר שוכר םמצעל ורציש ימכו בשחמ תותשר
ליעל ראותמה לכל םיקזנה יכ םיעדוי ונא םירצוי תויכזו םושר ןמיס ,םיטנטפ
.חוטיבה תועצמאב הנעמ ןהל ואצמ אל םויה דעש םינווגמו םיבר
הימרפ תרומת ,חטובמה יוצמ וב ןוכיסה תא ריבעמה יסיסבה חוטיבה ןורקע
,םירקה יקזנ ,"ינחור ןיינק" ינפב הנגהל ןורתפ םג ולא םימיב אצומ חוטיבה תרבחל
קרו ךא ןגומ "ינחורה ןיינקה" לעב ומצע אצמ םויה דע .ללכב םייגול םיקזנו םיסוריו
.לעופ אוה הב הנידמב וא םלועב גוהנכ ויתויוכז םושיר וא/ו םייטפשמ םימכסה תועצמאב
,ינורטקלאה רחסמה תוליעפל ,"ינחורה ןיינקל" תונגה שוכרל ןתינ וישכעמ
חוטיב תועצמאב םג בשחמ תותשר תועצמאב תוליעפלו טנרטניא ירתא תוליעפל
הסילופ ומצעל שוכרל קסע לכ לוכי המיאתמה הימרפה תרומת .ףסונ הנגה וקכ
חוטיב ימוכסבו םלועב םילודגה הנשמה יחטבמ לש בג םע תוחוטב תונגה תנתונה
.קסעה תוליעפ תא םינכסמה םיעוריאל םילודג
ומכ םינווגמ ינחור ןיינק חוטיב שוכרל תויושעש תויגולונכטה תורבחה יגוס
הנכות תוחתפמה הנכות תורבח ,המגודל .המצע עדימה תייגולונכט תיישעת
תוכרעמ תוחתפמה תורבח ,המגודל) "הידמ ןכות" לש רתוי תוכומנ תומר תלעב
תונגה הילא תופרוצמש תוטמשהו תואיגש תוסילופ שוכרל תויושע (הלעפה
- (םירצוי תויוכז תרפה דגנ תונגה תמגודכ) ינחור ןיינקה םוחתב תומיוסמ
ןויע ירוטילקת וא תונכות וא רודיב ירתוכ תוחתפמה הנכות תורבח .םותיח תועצמאב
תסילופ שוכרל וא גוסה ותואמ יוסיכ שוכרל תויושע רתוי הובג הידמ ןכות ילעב
תסילופ שוכרל םייושע טנרטניאב שופיח עונמ יליעפמ .הידמיטלומ תוירחא
תסילופ שוכרל יושע ןווקמ תוריש/טנרטניאל השיג קפס .עדימ תייגולונכטל תוירחא
.םירצוי תויוכז יבגל ףסונ יוסיכ םע םיטנטפב תויוכז תרפה ינפמ הנגה
תחא לכש יוארה ןמש הסילופה גוס תא עיצהל ידכ תואב אל הלא תואמגוד
ידי לע ינטרפ ןפואב לבקתהל וז הטלחה לעש םושמ) שוכרת וללה תורבחהמ
קושב תונימזה תויורשפאהמ המכ ראתל קר אלא (הלש ןכוסה םע הרבח לכ
.ונימי ןב חוטיבה

ינחור ןיינק תויוכז תרפה דגנ חוטיב
תויולעה תא תומלשמ םיטנטפב תויוכז תרפה דגנ חוטיבל תוינייפוא תוסילופ
דגנ תושגומה ינחורה ןיינקב תועגופה תועיבת דגנ חטובמה לע הנגהמ תועבונה
תויולע תא הסכמ הסילופה :םיסוכמ םידספהו תולועפ ,'ג דצ ידי לע חטובמה
לע תועיפשמה םיטנטפב תויוכז תרפה לע תועיבתל עגונב חטובמה לע הנגהה
םולשתל םיקספנש םימוכס יכ ןכתיי .הסילופב םיהוזמה םיכילהת לע וא םירצומ
יולת) םיסוכמ ויהי אל הרשפ ימוכסו םייוציפ ימוכס ,חטובמה ידי לע
.(הסילופב
ףקות רסחכ טנטפ לע הזרכה ךותמ הנגהה תויולע תא םג הסכי יוסיכהש ןכתיי
.הסוכמה הנגההמ קלח םיווהמ ןה םא ,םיכילהה לש שדחמ הניחב וא

ינחור ןיינק תפיכא חוטיב
םישנא תעיבת תעב חטובמה לש ויתויולע תא תונממ םיטנטפ תפיכא תוסילופ
םיכילהתב וא םירצומב טנטפב חטובמה לש ויתויוכז תא ורפהש םיפוג וא
תונוכתה תא ללכ ךרדב תוללוכ םיטנטפ תפיכא תוסילופ .הסילופב םירכזומה
:תואבה תוירקיעה
תועיבת לש ןידל האבה תעב חטובמה לש תויטפשמה תויולעה תא קר הסכמ
,םייפיצפס םיכילהתב וא םירצומב חטובמה לש ויתויוכז ירפמ דגנ םיטנטפ
םא ןיב ,תוסוכמ ןניא תורשפו םייוציפ ,ןיד יקספ) הסילופב שרופמב םירכזומה
תוננוגתהה תויולע תא ללוכ יוסיכה .(תורחא םא ןיבו דגנכש תועיבת יבגל תאז
םא ,הלפמ תוליעפ יבגלו טנטפ לש ותופקת רדעה יבגל דגנכש תועיבת דגנכ
יוסיכ ןיא םירחא םירקמב .הסוכמה יטפשמה ןוידהמ קלח הווהמ וזכ תוננוגתה
.המודכו תובלצומ תועיבת ,דגנכש תועיבת לע הנגהל

טנרטניא ינוכיס חוטיב
םינוכיסה לכ ךסל "הירטמ" ןורתפ תתל ודעונ טנרטניא תוליעפ רובע חוטיב תוסילופ
.ללכב בשחמ תותשרו טנרטניא ירתא תובלשמה תורבח ןכוIT תובח ינפב םידמועה
ינפמ הנגהה יכרוצ לע הנוע ,ןושארה םייזכרמ חוטיב יקרפ ינש תללוכ הסילופה
רודיש בקע םיקזנ ,ינחור ןיינק תויוכז תרפהל רושקה לכב ןה 'ג ידצ לש תועיבת
בחר יוסיכ קינעמ ,ינשה .הביד תאצוה ,יטפשמ עדימ ,ןכותה יפלכ תוירחא ,סוריו
םייקזנ תוסכל בחרומו חטובמה לש טנרטניאה ירתאו בושחמה תוכרעמל םיקזנל רתויב
יוקל שומיש ,תויגול תוצצפ ,םיסוריו ,"םירקה" לש העיגפ ללוכ גוס לכמ םייגול
.חטובמה לש הנכותהו עדימה יסיסבל קזנל םורגל םילולעה םימנרוג דועו תונכותב

רצומ / תיעוצקמ תוירחא - תוטמשהו תואיגש חוטיב
תואיגש ,תינלשר תוליעפ ללכ ךרדב תוסכמ תוטמשהו תואיגש יוסיכל תוסילופ
םירחא רובע שארמ םירדגומ םיתוריש עוציב תעב חטובמה ידי לע ועצובש תוטמשהו
םייוציפ תויולעל יוסיכ :םיסוכמ םידספהו תולועפ .(תיעוצקמ תוירחא ןלהל)
םותיחה ףסוותמ רשאכ ,םירצוי תויוכז תרפהו) תוטמשהו תואיגש לע תועיבתב הנגהו
תואיגש תוסילופ .םירחאל םיתוריש ןתמ תעב חטובמה ידי לע םיעצובמה (הז הרקמל
חותינ ,הנכות חותיפ תמגודכ םיתורישל יוסיכ ללכ ךרדב תוקפסמ תויגולונכט תוטמשהו
חטובמה תוליעפ תאז םע דחי .םינותנ תרושקת יתורישו םינותנ דסמ יתוריש ,תוכרעמ
רתויב בושח ןכלו קוושמ אוה ותוא רצומה םע תיעוצקמה ותוירחאבש ןוכיסה תא תבלשמ
ןוכיסה תא ןהו רצומהמ קזנבש ןוכיסה תא ןה ובלשי תורכמנה תוסילופה יכ
.תיעוצקמה ותוירחאש
----------------------------------------------------------------------
םימוחתה לכמ IT תורבח םוחתב תובר ליעפה קיתו חוטיב שיא ,ץלפ ןונמא
.תוסילופ לש הז גוסב החמתה םלועב חוטיבה תורבח םע וירשק תועצמאבו

דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא