חוטיב יחנומל ןולימה

.חטבמל חטובמה ןיב םיסחיה תכרעמ תא טרפמה חוטיב הזוח - הסילופ

.חטבמל חטובמה םלשמש םוכסה ,חוטיבה ימד - הימרפ

בישהל ידכ ,םכרע יפל ןדבא וא קזנ לע הבטה - יופיש
.עוראה ינפל היהש יפכ ,ותומדקל בצמה תא        

.ומצע לע לטונ חטובמהש קזנה םוכסמ קלח - תימצע תופתתשה

.חטבמה לש ןוכיסה לדוג תא רידגמה ,הסילופב בוקנה םוכסה - חוטיבה םוכס

.קזנה רחאל לבקתיש םולשתה םוכס - חוטיב ילומגת

לע יתוהמ ןיינע לכ חטבמל תולגל בייח חטובמה - יתוהמ ןיינע
.ןוכיסה לעו ומצע          

םשייל םתרטמש חוטיבה םוחתב םייטמתמ םיבושיח - היראוטקא
.חוטיב יפירעת תעיבקב תומגמו תורבתסה לש הירואית          

.שדוח ידמ םלושמה חוטיב םוכס - הלמג

.הסילופ לוטיב תעב חטובמה לבקמש םוכס - ןוידפ ךרע

הסילופב ףקותב ראשנה ןטקומה חוטיבה םוכס - קלוסמ ךרע
.תוימרפ םלשל לדח הסילופה לעבשכ םייח חוטיבל          

.חוטיבה ילומגתל יאכזכ עבק חטובמהש ףוגה וא םדאה - בטומ

עונמל ידכ םיחטבמ המכ ןיב םינוכיס רוזיפל הטיש - הנשמ חוטיב
.רישיה חטבמל רקיעב ,םהמ דחאל דבכ קזנ          

דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא