טנרטניאב תוליעפ חוטיב
?המלו הז תא ךירצ ללכב ימ


הארנה לככ ,היגולונכטה ריתע ,יחכונה םלועב תלעופש תינרדומ הרבח להנמ התא םא
הארנה לככ .טנרטניאב ינורטקלא ראוד יכרוצל םיבשחמ תשר םכתושרל תדמוע
םיתימעמ ינורטקלא ראוד לבקלו חולשל םילגוסמו טנרטניאל םירבוחמ םתא
עדימ ליכמה ,םכלשמ טנרטניא רתא םכל שיש םג ןכתי .םלועה יבחרב תוחוקלו

.םיקפסמ םתאש םיתורישהו םירצומה ,הרבחה לע
ךלש םייחכונה חוטיבה ירדסה יכ ,תקדקודמ הקידב רחאל הלגתש חינהל ריבס
,הז בצמב .םייורש םתא הבש היגולונכטה תריתע הביבסה תא ןובשחב םיחקול םניא
ינורטקלא ראודב תוכורכה תויקסע תויוליעפ לוהינמ תעבונה הרומח הנכסל םיפושח םתא
.תשרב רתא תקזחאו טנרטניאב תוליעפ ,ינוציחו ימינפ
שוכרל לכונ המכ דעו טנרטניאה תשרב שומישבש ןוכיסה ןומט ןכיה ,שושחנ הממ זא
רתוי אל "השדחה הלכלכ"ה תרגסמב ךפהמ ורבע חוטיבה תורבח .חוטיב הז ןוכיס ןיגב
םייגול םיקזנ אלא הצירפ וא הפירש ןוגכ ןיעב םיארנה םיישחומ םייסיפ םיקזנ
וליפא וא טנרטניאה רתאב ,קסעה תיבב בשחמהו עדימה תוכרעמל םיינורטקלא
ףיסוהל ןתינ םהילאו תשרבש םיחיכשה םינוכיסה תשמח ןלהל .תיבבש בשחמב
.דועו "םירקה" היוגש הנכות תלעפה ,ןלשרה יאנכטה יקזנ תא
:תשרב רתויב םיחיכשה םינוכיסה תשמח םהמ
.ההוזמ יתלב ינורטקלא ראוד תחיתפ
.הנכות תורבח לע םיצפומה החטבא ינוקית לש ןוכדע-יא
.ךסמ ירמושו םיקחשמ תדרוה
.הרידס הרוצב םייוביג לע הרימש יא
.םדומ תועצמאב טנרטניאה תשרל תימינפה תשרל תרבוחמה הדובע תדמע רוביח
,םלועב טנרטניאה תשר יבחרמב "גגח"ש uoy evol I סוריו תא ריכזנ אמגודה ךרוצל
,ןופ אלפ ,סקודמא :ןוגכ )המסרופש דבלב תיקלח המישר( ץראב םג רסח אל תואמגוד
לש םלועה יבחרב קזנ האצותה . דועו loi רתא ,תניב ,םוקלס ,'גנרוא ,תליג
תלוכי ילבמ ושבוש ויגוס לכ לע בשחמה יצבק ?שבתשה םצעב המ .רלוד דראילימ 01 כ
,ךורא ןמזל בשחמה תוכרעמ תתבשה האצותה ,םינכש םיבשחמ תוהזל וא םתוא אורקל
.דועו םיבשחמה ןיב רשקו תואשרה רוזחש ,עדימה רוזחש תואצוה
ונלש תוירחאה ןכיה ?סוריוה תצפה יבגל ןידה המ ,סוריומ ונעגפנש ייד אל ,לבא
.עירתהל וא עידוהל ילבמ סוריוה תא ונרבעה םהל תוגלוקה וא/ו תוחוקלה יפלכ
חותפל אל ונלש ראודה תובותכל ונעדוה םאה סוריומ ונעגפנ יכ וניליג וב עגרב ירה
.ונתעידי ילבמו ונלש הצופתה תמישר לכל יטמוטוא ןפואב חלשנו עיגמה ראוד
ינפמ טלחומ ןפואב ונילא ןגת טנרטניאב תוליעפ ינפמ הנגהל חוטיבה תסילופ
תכרעמה תלעפהו רוזחשה תואצוה לכ ןיגב חטובמה תא הפשתו ונל םימרגנה םיקזנה
ינפמ ונתוא הסכת הסילופה תאזמ הרתי .הנשמה ינלבקו םיאנכטה ט"כש ללוכ שדחמ
.םיתימעה יבשחמ תסירהו סוריוה תצפה עקר לע 'ג דצ תועיבת
דגנכ רתויב בחר יוסיכ ?דרשמה לש טנרטניאה תוליעפ תסילופב אוצמל לכונ דוע המ
עדימ תרבעה ,הביד תאצוה ,תוטמשהו תויועט ,תונלשר לש עקר לע 'ג דצ תועיבת
שומיש )םירצוי תויוכז( ילאוטקלטניא ןיינק תויוכזב העיגפ ,תונוכנ אלה םיידיל
תועיבת אלא לכ .דועו תויטפשמ תולבגמל ףופכה וא ידוס עדימב ךמוסמ יתלב
עובתל רחבי 'ג דצש תיטפשמ הריז לכבו םלועב םוקמ לכב םלועה לכמ 'ג ידצ דגנכ
ונמצע תא אוצמל םילוכי ונאו תולבגמ ןיאו תולובג ןיא טנרטניאל ירהש ,ונתוא
.ץראה רודכ לכ ינפ לע תועיבת ינפמ םיננוגתמ
דואמ עקשומ אוה ,בר ןוממ הלע ונלש טנרטניאה רתא .בושח תוחפ אל ימצעה קזנה
,םלועבו ץראב תוגלוקהו תוחוקלה לכ יפלכ קסעה לש רוקיבה סיטרכ תא הווהמו
רשפאמו תובורק םיתיעל ןכדעתמ אוה ,ןמזה םע וב רגאנש ,בר עדי ליכמ רתאה
,יגולונכט עדימ ,םיספט ןוגכ ךרע בר רמוח ונממ דירוהל תובורק םיתיעל ונלש תוחוקלל
תא בנגו וילא ץרפ "רקה" םא ,שבתשמ ,סרהנ הז רתא םא הרוק המ .דועו םינוכדע
המכ לש הפוקתל םייק אל טושפ רתאהו םיתרשה ובנגנ הלילחו סח םאו םינותנה
.םימי וא תועש
,תירוביצ הרבח ,מ"עב הרבח אוה םא ןב רתא לעב לכ לוכי וישכעו ןאכ ,םויה זא
.טנרטניאב שומישה ןיגב םיירשפא םיקזנמ ומצע לע ןגהל יטרפ קסע וא תופתוש
וענמ אלא לכ םאה .דועו בנגיהל לולע בכרה ,תונואת שי ,שיבכב גוהנל ןכוסמ ןוכנ
ןוסא תעב ונילע ןגמה חוטיב םישכור ונא ,אלו אל .בכרב שמתשהל וא גוהנל ונתאמ
.המדקה תא םירצוע אלו הרצ וא
קסעה ירוחאמ וישכעמ ודמעי םה ,הפפכה תא ומירה חוטיבה תורבח
.םיאתמה יחוטיבה יוסיכה תא ול וקינעיודומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא