חוטיב תועיבתב לופיטה

ןושארה עגרב
.ןוסא תעב ונמצע לע ןגהל תנמ לע חוטיב תוימרפ םימלשמ קסעה יתב ונא םינש
םה 'דכו הפוס וא הרעס ,םימ קזנ ,שא ,הצירפ ןוגכ אוהש גוס לכמ יחוטיב ןוסא
.הרידא שפנ תמגעו יפסכ קזנ םרוגה רידא קזנ קסעל םימרוגה םיקזנה גוסמ

.קזנ לע ונל עדונש עגרב תושעל רתויב ןוכנה דעצה המ ,ןושארה עגרב םישוע המ זא
.הרטשמהו שאה יבכמ הלצהה תוחוכ םה תעדל םינושארה יכ קפס ןיא
אדוולו ןושארה עגרה ןמ ולא תוחוכ ידי לע קזנב לופיטה תא תוולל דואמ יוצר
.הרושכ וב םילפטמ םה יכ
םיענומ ונא יכו תואיכ ןגומ םוקמה יכ אדוול קזנה תורק םע רתויב בושח
ידי לע תאז השענ .דועו הביבסל םיקזנ ,הזיב ןוגכ םירתוימו םיפסונ םיקזנ
.ןושארה עגרה ןמ קסעה תיבב תידימ הרימש תבצה
ףא ןתינ רשפא םא .ותישארמ קזנה תא דעתלו המלצמב דייטצהל דואמ יוצר
.קזנה יבלש לכ תא דעתלו הלצהה תוחוכ תולועפ תא טירסהל
דימ עיגהל לכוי אוה דימת אל .חוטיבה ןכוסל עידוהל שי קזנל ליבקמבו דימ
םוקמב חכונ היהי חוטיבה תרבח םעטמ יאמש יכ אדוול וילע םלוא קזנל
דייטצהל ץלמומו יוצר ףא דחוימב םילודג םיקזנב .תירשפאה תוריהמב
.העיבתב לופיטה ידכ ךות ץועיי םכל קינעיש תנמ לע םכמעטמ יאמשב
הסילופה לומ
יכ אדוול תישאר שי .םתשכר התוא הסילופל םיאתהל קזנה לע ןורקעכ
,לשמל הצירפ תעב יכ אדוול שי .הסילופה יפ לע הסוכמ ןכא עוריאה
.הצירפ ינפב קסעה תיב לע ןגמה םיאתמ ףיעס תללוכ הסילופה
.עריאש קזנה תא םימעוט םהש םירחאה הסילופה יפיעס לכב אדוול שי ל"נכ
ימוכס םאה .חוטיבה ימוכס םה הסילופה יאנתל םיאתהל שי ותוא ינשה ןפה
'דכו דויצה ,הלוכתה ,יאלמה םאה .ונל םרגנש קזנה תא םיפקשמ ןכא חוטיבה
יכ אדוול שי .חוטיב תת לש בצמב ונמצע תא אצמנ אל ונאו תואנ ןפואב וחטוב
קסעה םהב םימיה ןיגב יוציפ םכל קינעמה םיחוור ןדבוא ףיעס הסילופב ןכא
.קזנהמ האצותכ תבשוה
העיבתה תשגה
רבד לש ומוכיסב .העיבתה תא שבגל תנמ לע קסעה לש ח"ורב רזעיהל ץלמומ
.קזנה ןיגב תוצפל הרומא חוטיבה תרבחש תיפסכ העיבתב רבודמ
,קוזינה שוכרה לש תוטרופמ תומישר ךורעל ,קוזינ המ קודבל תישאר שי
תת ןיא יכ אדוול תנמ לע .תויומכו םיקוזינה םיטירפה לש רואית ללוכ
.קזנה רחאל םלש רתונש שוכרה לש יפסכה ךרעה תא ךירעהלו רופסל שי חוטיב
.םינוכנה חוטיבה ימוכס לע דיעמה אוה ראשינש שוכרה םוכס םע דחי קוזינה שוכרה םוכס
תולקב חיכוהל ןתינ ותוא טלחומה קזנה תא שי :םיבלש המכ שי קוזינ שוכרל
תוביטר ,ןשע תעיגפ ןוגכ דויצל ךרעה תדירי תאו יקלחה קזנה תא םג שי םלוא
.העיבתל ףרטצמ ל"נה שוכרה לכ .דועו תיקלח
םישקבמ םה ,חוטיבה תרבח לומ םיסרטניא דוגינב ונא יכ רוכזל םיבייח ונא
ךכ בקעו קזנה ברע םדוקה ונבצמל רוזחל םינינועמ ונא דועב קזנה תא ןיטקהל
,תיפסכ העיבת לכ לע תוחכוה איצמהל רתויב בושח ןכל .תועד יקוליח ולגתי
.דועו תמשורה הפוקה טרס ,הרבחה ינזאמ ךרד ,דויצ לש השיכר תולבקמ לחה
רורב ןפואב םתוא ךורעיו קזנה ההבוגל תויאר רתוי גיצי קסעה תיבש לככ
.חוטיבה תרבח םע תועדה יקוליח ונטקוי ךכ רדוסמו
םוכיס
חוטיבה תעיבת לע םילקמ קזנה לש הפיקמו הרורב הגצהו תואנ יוליג
הלועפ ףותיש .חטבמה םע ידדהה ןומאה תא םיריבגמו חוטיבה תרבח לומ
םכתא וליבוי ח"ור לש יווילבו חותפו ןלבס יאמש םע ,יעוצקמה ןכוסה לש
.םכל םרגנש קזנה ןיגב קדוצו תואנ לומגתל החטבב


דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא