לוהינ לש היגטרטסאמ קלחכ ינחור ןיינק חוטיב
*עדימה תייגולונכט םוחתב תורבח ברקב םינוכיס
תייגולונכט תיישעתב תורחתמ תורבח ןיב ינחור ןיינק תועיבת
תוחיכש רתויו רתוי תונורחאה םינשב וכפה עדימה
**ץלפ ןונמא תאמ

תייגולונכט םוחתב םויכ תוחתפתמו תומקומה תורבחה בור לש ןכרע
םיתיעל הרוק ,וז הביסמ .ןהלש ינחורה ןיינקה ךרע ךותמ עבונ עדימה
ץרמב 'ופדרי' עדימה תייגולונכט םוחתב תולעופה תורבחש תובורק
.ןהלש ינחורה ןיינקה תויוכז תא םירפמכ תואור ןהש םימרוג (ועבתי ,רמולכ)
וכפה עדימה תייגולונכט תיישעתב תורחתמ תורבח ןיב ינחור ןיינק תועיבת
לש םישדח םיעצמאש םושמ ,תאז .תוחיכש רתויו רתוי תונורחאה םינשב
(טנרטניאל תודוה ורשפאתהש םיעצמא ,דחוימבו) ורודישו ותפילש ,עדימ ןוסחא
.םירחא לש ינחורה ןיינקה תויוכז תרפה לע םילקמ
,ינחור ןיינק תעיבת ינפמ החלצהב המצע לע ןגהל החילצמ הרבח םא םג
,יאקירמאה קוחל םאתהב .תינתמיא תויהל הלולע וזכ הנגה לש התולע
,דיספמה דצהמ הלא םימוכס תובגל רשפא יא ,ןיד ךרוע תחרט רכשל עגונה
תועיבת ירקמב (רידנ ןפואב) ררועתהל םילולעש םימיוסמ םירקמב דבלמ
ירקמ לע הנגהה לש םייניבה תולע , 1997 ינותנ יפל .םירצוי תויוכז תרפה יבגל
:םירצוי תויוכז ;רלוד 1,200,000 :טנטפ :םה ,טפשמה םויס דע ,ינחור ןיינק
.רלוד 180,000 :ירחסמ ןמיס ;רלוד 249,000
ףסכ ימוכס תוצקמ ןניא ,עדימה תייגולונכט םוחתב תולעופש ,תובר תורבח
,רתוי ךומנ ףסכ םוכס םלשל תופידעמ תובר תורבח .תוירחא ןרק ךרוצל םילודג
.ינחורה ןיינקה םוחתב תופשחנ ןה םהל םיירקיעה םינוכיסה יוסיכל חוטיב שוכרלו
לש רתוי הבחר היגטרטסאמ קלח הווהמ ינחור ןיינק ינוכיס דגנ חוטיבש ,ןאכמ
תולעופ ןה םא ,טוקנל תוריהז תורבח לעש םידספה םוצמצו םינוכיס לוהינ
.עדימה תייגולונכט םוחתב
הלוכי ,(םינוכיס םוצמצל םילהנ תלעפה) ליעל הניוצש הנושארה תורשפאה
תוירחאה ףקיה תא םצמצל וא) םיקפסו תוחוקל יפלכ תוירחא תעינמב עייסל
,(םייוציפ וא תורשפ םולשתו הנגה ןרקל םיפסכ תאצקה) הנורחאה תורשפאה .(וזה
חוטיב תוימרפ ךרוצל תינוניב םיפסכ תומכ תעקשה תועצמאב הלעפהל תנתינ
.ימצע-חוטיב ןרק ךרוצל הברהב םילודג םימוכס תאצקה וא

תוירחא ,הידמיטלומ ,םיטנטפ - ינחור ןיינק יחוטיב
םיטנטפ תרפה דגנ חוטיב תוסילופ - םיטנטפב תויוכז תרפה דגנ תוסילופ
,חטובמה דגנ תושגומה ,םיטנטפ תרפה לע תועיבת ינפמ הנגהה לע םלשל ידכ תוננכותמ
.הסילופב םירכזומהו םיסוכמה םיכילהתה וא םירצומה דחא יבגל
םיטנטפב תויוכז תרפה ירקמב םידספה ,ללכ ךרדב ,תוסכמ ןניא הלא תוסילופ
םירצומ וא ,(תורשפ וא םיקספנ םימוכס ,םייוציפ אוה רשקהה םא ןיב)
.םיסוכמ םיטירפכ הסילופב שרופמב םירכזומ םניאש םיכילהתו
חטובמה תויולע תא תונמממ םיטנטפ תפיכא תוסילופ - םיטנטפ תפיכא תוסילופ
םירצומב ,טנטפב חטובמה לש ויתויוכז תא ורפהש םיפוג וא םישנא תעיבת תעב
.הסילופב םירכזומה םיכילהתב וא
.םיטנטפ תרפה דגנ יוסיכ תוסילופ לש "ידגנה ןדצ" ןה םיטנטפ תפיכא תוסילופ ,ךכ םא
ינפמ חטובמה תנגה תויולע םולשת ידי לע אל ,טנטפב חטובמה תויוכז לע תונגמ ןה
,חטובמה לש תויטפשמה ויתואצוה תא תומלשמ אלא ,והשלכ 'ג דצ ידי לע העיבת
.הרפה ינפמ םיטנטפב ויתויוכז לע ןגהל ידכ
תועיבתל יוסיכ תוקפסמ הלא תוסילופ - עדימה תייגולונכטב תוירחא תוסילופ
תוטמשה וא תואיגשמ האצותכ םיררועתמה םייפסכ םיקזנ יבגל חטובמה דגנכ תושגומה
,(המודכו תוכרעמ חותינ ,תונכת) םייגולונכט םיתוריש ןתמ תעב חטובמה עציבש
תרפהל עגונב םג יוסיכ תונתונ הלא תוסילופ .םייתרושקת םינכת וא תרושקת יתוריש
דע ,הלא תויוליעפ עוציב ךלהמב חטובמה עציבש ,םיירחסמ םינמיס וא םירצוי תויוכז
וא יתוזח ,ירוטידוא ,ילאוטסקט ןכות ,רמולכ) "רמוח" לע העיבתה תססובמ הבש המרל
הצמשה תמגודכ) הידמ ינוכיס רפסמ םג הסכמ הז גוסמ הסילופ .(ויפואב ינעדימ
.הסוכמה תוליעפהמ האצותכ םיררועתמה (תויטרפל הרידחו
ינכת לש םיירחסמ םינמיסו םירצוי תויוכז תניחבמ יוסיכ) - הידמיטלומ תוסילופ
.(עדימה תייגולונכט םוחתב תולעופה תורבח ידי לע םיקפומה הידמ
םימוכס ,םייוציפ לעו הנגה תויולע לע יוסיכ ,ללכ ךרדב ,תוקפסמ הלא תוסילופ
,םירצוי תויוכזל עגונב חטובמה תולועפמ האצותכ םימרגנה ,תורשפ וא םיקספנ
עצבמ וא ןמא לש ויתויוכזל םידגונה ,םירחא םינוכיסו םיירחסמ םינמיס
וללה תוסילופה בור .(תואנקויד וא תונומת לש הערל ירחסמ שומיש תמגודכ)
.תויטרפל הרידחו הצמשה תמגודכ ,הידמ ינוכיס לע יוסיכ םג תועיצמ

?"ינחור ןיינק" חוטיב שוכרי ימ
תיישעת ומכ ,םינווגמ ינחור ןיינק חוטיב שוכרל תויושעש תויגולונכטה תורבחה יגוס
תומר תלעב הנכות תוחתפמה הנכות תורבח ,אמגודל .המצע עדימה תייגולונכט
תויושע (הלעפה תוכרעמ תוחתפמה תורבח ,לשמל) "הידמ ןכות" לש רתוי תוכומנ
ןיינקה םוחתב תומיוסמ תונגה ןהילא תופרוצמש ,תוטמשהו תואיגש תוסילופ שוכרל
הנכות תורבח .םותיח תועצמאב - (םירצוי תויוכז תרפה דגנ תונגה תמגודכ) ינחורה
תויושע ,רתוי הובג הידמ ןכות ילעב ןויע ירוטילקת וא תונכות וא רודיב ירתוכ תוחתפמה
שופיח עונמ יליעפמ .הידמיטלומ תוירחא תסילופ שוכרל וא גוס ותואמ יוסיכ שוכרל
השיג קפס .עדימ תייגולונכטל תוירחא תסילופ שוכרל םייושע טנרטניאב
םע םיטנטפב תויוכז תרפה ינפמ הנגה תסילופ שוכרל יושע ןווקמ תוריש/טנרטניאל
.םירצוי תויוכז יבגל ףסונ יוסיכ
תורבחהמ תחא לכש יוארה ןמש הסילופה גוס תא עיצהל ידכ תואב אל הלא תואמגוד
.ונימי ןב חוטיבה קושב תונימזה תויורשפאהמ המכ ראתל קר אלא ,שוכרת וללה
.םינוכיס םוצמצל תיללכה היגטרטסאהמ קלחכ חוטיב
היגטרטסאמ קלחכ חוטיב בולישל ,רתויב תחלצומה תילאוטפצנוקה השיגהש ןכתיי
תוענמיהל ,םיזוחב םינוכיס םוצמצל תוסחייתהה איה ,םינוכיס םוצמצל תיללכ
.תילאיצנטופ תוירחא לש "םיננסמ" תרדסכ ,חוטיבלו םינוכיסמ
תיחפהל ידכ ,םינוכיס לוהינל םידעצ ליעפהל תיגולונכטה הרבחה הלוכי ,תישאר
ןלבק וא שמתשמ ,חוקל ,קפס דצמ ינחור ןיינק תעיבתבש ןוכיסה תא דואמ
.יאמצע
וא םירצומ קפסל אלש הטלחה ,רמולכ) ןוכיסמ תוענמיה ליעפהל ןתינ ,תינש
תוקדצומ ןניאש ההובג ןוכיס תמר תולעב תויוליעפ רפסמ לרטנל ידכ ,(םהשלכ םיתוריש
םניא םינושארה םידעצה ינשש ןוויכמ ,תישילש ."קזנ תמועל תלעות" חותינ רואל
,םיידיתע םידספהל ןרק תוצקהל הלוכי תיגולונכטה הרבחה ,ןיטולחל םיניסח
.רתונש ןוניס לכ ןיבל הניב ץצוחכ דומעיש ,חוטיב תרומת םלשל וא
תאפקה לע תופידע חוטיבה תגשה תויולע יכ ,ואצמי רתוי תונטק תורבחש ,ןכתיי
רתוי תולודג תורבח יכ ףא .םיידיתע םידספהל ןרקב ןוה לש תויתועמשמ תויומכ
,םיידיתע םידספהל ןרקל םיקיפסמ םימוכס תוצקהל ולכוי עדימה תייגולונכט םוחתב
,ןרובע חוטיב תשיכר ידי לע ,ותצקמ וא ןוכיסה לכ תא "ריבעהל" תופידעמ ןהמ תובר
.םיידיתע םידספהל ןרקל האצקה םשל שרדנה םוכסהמ ךומנ תוימרפה םוכס םא

חוטיבל השקבה תשגה תרגסמ
ךורכה ןושארה דעצה ,תורחא תובר תויקסע תויוליעפב ןושארה דעצל המודב
תייגולונכט םוחתב תולעופה תורבח .השקב ספוט יולימ אוה חוטיב תסילופ תגשהב
ןמוימ חוטיב ןכוס לש ויתוריש תריכש ידי לע ללכ ךרדב הז להונ תוליחתמ עדימה
.עדימה תייגולונכט םוחתב תולעופה תורבח רובע תוסילופ תרדסהב ןויסינ לעב ,יעוצקמו
רשייה ב"הראב שוכרל ןתינ ןתוא ,תוישיא תוסילופ לש םינוש םיווק םימייק יכ ףא
ומכ תוכבוסמו תוירחסמ תוסילופ ,ןכוס יתורישל קקדזהל ילבמ ,חוקלל חטבמהמ
םיכוותמ וא םינכוס תועצמאב ללכ ךרדב תורכמנ ,הז רמאמב תוראותמש הלא
וא חטבמה םע רשק רצוי ךוותמה וא ןכוסה .הז גוסמ תוקסע עצבל םישרומה
.הרבחל הז קתוע ריבעמ זאו חוטיבל השקבה לש קתוע שקבמו םיחטבמה
.חוטיבה תרבחל תיגולונכטה הרבחה ןיב ךוותמכ ןכוסה לעופ ,ןכמ רחאל
השקבה ספוט יולימ תמגודכ ,םידעצב תיגולונכטה הרבחל עייסל לוכי אוה
ףוסיאו ,חוטיבה תסילופל עגונב תויפיצפס תולאש לע תובושת ןתמ ,חוטיבל
.ילאיצנטופה חטובמהמ חוטיבה תרבח השקיבש רחא עדימ לכ
:תולאש לש תוירוגטק רפסמ לולכי חוטיבל השקב לש יסופיט ספוט
.הרבחה לש היופצו תיתנש הסנכה
.הלש תבה תורבח לכו הרבחה םוקימו םש
.יוסיכ חטובמה שקבמ םרובע םיתורישה וא םירצומה רואית
.העיבת ידכל עיגהל לאיצנטופ םהל שיש ,םירקמ לש וא תועיבת לש הירוטסיה
תוענמיהו םינוכיס םוצמצ םשל הרבחה ידי לע םיטקננה םידעצל עגונב תולאש
,הנגה יפיעס םיליכמ הרבחה לש םייטרדנטסה םיזוחה םאה ,אמגודל) ,םידספהמ
.('דכו ינחור ןיינק יאשונל םיסחייתמ ןידה יכרוע םאה
----------------------------------------------------------------------
םינוכיסב קסוע ,חוטיב ינכוס תכשל לש ןידה תיב בא ,ץלפ ןונמא
קט -ייה יחוטיבב תדחוימ תוחמתה םע ,םידחוימ

דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא