טנרטניא        
בהז יפד וא תוריכמ  
הרדסב תישילש הבתכ


םוי םויה יישעמ תא םגרתל חוטיבה ינכוס רוביצ ונל תרשפאמ טנרטניאה תלוכי
.טנרטניאה תשר יבג לע תיקסע תוליעפל יסיפה םלועב
םילבוקמ םיגשומ ,םיישארה םינקחשה תא םימדוקה םירמאמב ונטריפש רחאל
תויפיצב דקמתהל הסננ תשרב השילגה לש תועמשמה תא ןכו טנרטניאה םלועב

.תשרה ןמ ונלש
תומכב בשחתהל תבייח טנרטניאב שומישה תלוכי הנושארבו שארב יכ קפס ןיא
.טנרטניאה תשרב ילארשיה ןכרצה השועש שומישה חוליפב ןכו לארשיב םישלוגה
77,000 יכ הלוע 3.7.2000 םוימ "ץראה"ב םסרופשו רקסלט תרבח י"ע ךרענש רקסב
תשרב םישמתשמ םהמ 98% ו טנרטניאה תשרב םישמתשמ לארשיב קסע יתב
.יקסע עדימ שופיח ךרוצל
טנרטניאה תועצמאב חוטיב תכירע וליפאו חוטיב תונורתפ רחא שופיח יכ רורב
םתוא ב שומיש ללוכ לארשיב קסע תיב לכב רתויו רתוי ןימז םויל םוימ ךפוה
תשר העיצמש ינורטקלאה ראודה ייתורשב םישמתשמה קסעה יתבמ 58%
יקסע ילככ טנרטניאב שומישה תעפות לע עיבצמ םירחאו הז רקחמ .טנרטניאה
ןפואב םיקסע ישנא .ןופלטה וא סקפה רישכמ לש ומויק ומכ קסע לכב יחרכה
.םהלש קסעה תא לעילו רפשל תנמ לע יגולונכט יוניש לכ תוליעיב םילצנמ יעבט
תוליעפל דיתע ןיא יכ תואדווב םויק עדוי ולא םינותנ חתנמה חוטיבה ןכוס
הלועפ טוקנל וילע ןכלו ויטביה לכ לע טנרטניאב שומיש אלל הנוכנ תיקסע
.לכשומ ןפואב הב שמתשהלו וז הידמב חכונ תויהל תנמ לע הליעיו הריהמ
שמתשהל ידכ טוקנל חוטיבה ןכוס לעש (יתעד תוינעל) םייזכרמ ךרד ינבא המכ ןלהל
:תשרה לאיצנטופב ןוכנו ליעי ןפואב
לארשיב לודגה קפסה ןיידע אוה ן'זיווטנ יכ םיארמ םינותנה :טנרטניאה קפס תריחב
םדומה גוס ,קפסה םע רשקה ביט תא בטיה קודבל שי ןפוא לכב .קסעה יתב ןיב
"יילר םיירפ"ה וקב שומיש ,דרשמב םיבשחמה תשר לכל השילג תלוכי ,קפוסמה
תוצלמה לבקל בושח יכהו תויפסכ תויולע ,("חוטיבה 'בח י"ע) דרשמב םייקה
.ולש תונימזהו רשקה תוכיא לע דרשמל ןכשמ
תריחבל םג ומכ רתאה םש תריחבל בל םישל שי :ינורטקלא ראודל "ןיימוד" תריחב
ומצעל רוחבל קסע תיב לכ לוכי תיסחי הלוז תולעב .ינורטקלאה ראודב קסעה םש
יקימ םשב חוטיב ןכוסל miki@bit.co.il :אמגודל ינורטקלאה ראודה םויס תא
ומש תא םידיקפהמ דחא לכל קינעהל חוטיבה דרשמ לוכי ךכ .טיב םשב קסעלו
ולשמ ןיימוד ול שיש יניצרו דבוכמ קסע לע ןבומכ דיעמ רבדה .קסעה םש דיל
.טנרטניאה קפס לש םויסל קוקז אל אוהו
.co.il תמויסב ללכ ךרדב םייתסמ לארשיב רתאה םש :רתאה םשל "ןיימוד" תריחב
דיעמ אוה ךכבו .com תמויסב םג שמתשהל יונפ םשהו הדימב לוכי דחא לכ םלוא
"ןיימוד" םש תקידב ןפוא לכב .דבוכמו ימואל ןיב רשק םע קסע לעכ ומצע לע
. interspace.co.il רתאב ראשה ןיב התוא עצבל ןתינו רתויב הטושפ איה יונפ
םילוקישב ןודנ אבה רמאמב .תשרב לכשומ שומישל תונושארה תוצעה ןאכ דע
.רתאה ןכות יבגל םיפסונ םיפיטו ןוסחאה םוקמ ,טנרטניאה רתא הנוב תריחב ךרוצל


דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא