קסעה תיב חוטיב
חוטיב שוכרל ימ םעו ךיא


םע דחי הבוט הסילופ לש בוליש אוה ,ןוכנה חוטיבה תריחבב לכמ בושחה פיטה
.עויס וא הרצ לש תע לכב ,קסעה לעב ךדיל אצמנהו תועיבת םלשמה ןיוצמ תורש

חוטיבה תרבח ןיב הזוחב רבודמ לכה ךסב .תויפיצ לש רבשמב חוטיבה קסע םלועמו זאמ
קזנה לע תואנ יוציפ לבקמ חוקלה ומצע תא אצמי ךרוצה תעב יכ הפצמה קסע לעב/חוקלל
הבזכאל םרוגה רחא וא הז םגפ איהש לכ הניפב רתתסמ דימת ונרעצל םלוא ,ול םרגנש
.חוקלה לבקמ ותוא יוציפבו ןומאב רבשלו
תעב תופצל ןתינ המ ?בוט חוטיב אוה המ ?חוטיבה תא ןוכנ םירחוב ךיא ?םישוע המ זא
.חוטיב הרקמ ינפב םידמוע ונא םצעב יתמו חוטיבה הרקמ
יד דע דואמ יוצר הריד וא בכר חוטיבל דוגינב קסעה תיבל חוטיב יכ עבוק דחא רפסמ ללכ
.לארשיב חוטיבה ינכוס תכשלב רבח יוצרו קוחכ ןוישר לעב יעוצקמ חוטיב ןכוס םע ךורעל הבוח
חוטיבה ןכוס לע ררבל .תוצלמה וילע לבקלו תוגלוק/םירבח תרזעב אוצמל יאדכ חוטיבה ןכוס תא
לכה לעמ .ולש חוטיבה ןוישר תא תוארל שקבל ףאו שייבתהל אלו חוטיבה תרבחב םיטרפ
ןכוסה םע םיינע 4 ב החיש ללוכ תוינפההו תוצלמהה לולכמ ,תעבוקש איה םכלש ןיעה תעיבת
.םכדיתע לכ תא וידיב דיקפהל םצעבו דובעל ימ םע עבקת
םיכרצ לש המישר ןכוסה םע דחי ךורעל שי רופיסב יזכרמה שיאה אוהש חוטיבה ןכוס תריחב רחאל
.יוציפ םיצור םתא םהב םירקמהו םידחפה ,תוששחה תמישר תא ןכוסה םע דחי ךורעל בושח ,םיחוטיב
דעו דועו םיררקמל ינכמ רבש ,הצירפ ,המדא תדיער ,הפוס ,שא ומכ םיטושפה םירבדהמ ליחתהל שי
דמעמ המ ,חוקלמ העיבת עיגמ רשאכ הרוק המ ,דבוע וניא קסעהש תעב הרוק המ ומכ תולאשל
.דועו םידבועה
אוהש תורמל הנבמה תא חטבל םג םאה ,חוטיב תושעל םינינועמ םתא וילע שוכרה לש המישר ךורעל שי
תעב ונלש שוכרל הרוק המ ?בנגייש ששח ןיאש דבכה דויצה תא םג חטבל םאה ,תיבה לעב תולעבב
?קסעל ץוחמ ואצמיה
.קסעה לעב קוקז םהל םיביכרמה בור תא תוללוכ קסעה תיבל חוטיבה תוסילופ ,תונורחאה םינשב
,םיפסכה חוטיב ךרד דועו םילכ ,ח"ח ,דיינו עובק דויצ ,יאלמ ,הלוכת ,הנבמ ,שוכרה יחוטיבמ לחה
,קסעה לעב לש תובחה חוטיבב םינד ולא הליבח תוסילופב םיבושח םיקרפ .דועו בכרב הרוחסה
,חרוא רבוע ,חוקל :ןוגכ רז םרוגמ עבתיהל לולע קסעה לעב םהב םירקמ םתוא לכ תורחא םילימב
קסעה תוירחא תא םג םיתיעל םיללוכ ולא םיקרפ .םידבועה תועיבת דגנכ חוטיב ללוכ דועו ןכש
.רצומה תוירחא חוטיבו תיעוצקמ תונלשר ןיגב
,ןוכנה חוטיבה ןכוס תריחבב ליחתהל ,ןמז תצק עיקשהל שי בוטו ןוכנ חוטיב שוכרל תנמ לע ,םוכיסל
,חוטיב תורבח המכמ תועצה לבקל ןכוסהמ שקבל ,הנוכנה הסילופה תא ןכוסה םע דחי אוצמל
.דומעל םידיתע ונא המ לומ חוטיבה תכירע םויב תעדלו חוטיבהמ תויפיצ תמישר ךורעל
.הזכש םויב לפטל דציכ םג תעדלו ןוסא םויל םינכומ תויהל בושח
םיקרפל םיפיט תתלו תוסנל ,ולא םימוחתב גלזמה הצק לע תעגל הסנא וז םירמאמ תרדסב
?קזנ םויב םישוע המ ?חטבל המ םיעבוק ךיא ,םינוכנה חוטיבה ימוכס םהמ ,חוטיבה תסילופב
.דועו העיבת םישיגמ ךיא
דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא