חוטיב תת - תוריהז

שוכרה ךרעמ ןטק חוטיב םוכס חטובמה םלשמ ובש בצמ אוה חוטיב-תת וא רסח חוטיב
תעבוק ,החטיבש ןוכיסה ןיגב תתחפומ הימרפ תלבק ינפמ המצע לע ןגהל ידכ .חטובמה
ומאתוי ,ישממה וכרעמ ךומנ םוכסב ושוכר תא חטיב חטובמ םאש ,הסילופב חוטיבה תרבח
.שקיבש ריחמל יתימאה ריחמה ןיב סחיל לבקיש חוטיבה ילומגת

םירקוס / םיכירעמ חולשל חוטיבה תורבח תוגהונ ,רסח חוטיב לש םיבצממ ענמיהל ידכ
קסעה לעבש דואמ בושח .דויצהו קסעה תיב לע וא התלוכתו הרידה יווש לע ח"וד םיכרועה
.חוטיבה םוכסל םכסומה סיסבה ןכא אוהש אדוויו הז ח"וד לש קתעה וידיל לבקי הרידה וא
.קזנ לש הרקמב רסח חוטיבל ןועטל תורשפאה חוטיבה תרבחמ ענמית ךכ


amnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא