טנרטניא        
בהז יפד וא תוריכמ
הרדסב הינש הבתכףאו ,שלוג לכל ,תיב לכל עיגהל תלוכי טנרטניאל יכ הנקסמל ונעגהו רחאמ
.טנרטניאב םישמתשמ ונא םהב םיגשומה תא ריכהל תישאר בושח ,דעיה להק תא חלפל
רתויב בושח ןכלו תיקנעה עדימה תומכ אוה טנרטניאה לש רתויב לודגה ביואה

,שיגנה עדימה תא שלוגל בתנל ךכבו אשונו אשונ לכל יפיצפס רעש רוציל
הסינכ רעש , לטרופ םיקהל שי ךכ ךרוצל .תשרב רתויב ןכדועמהו ,ריהמה
.חוטיב אשונב טנרטניאל
רוקיב לכ לש ותליחתל םיאתמ אוה ,טנרטניאל שלוגה לש רעשה דומע ונה לטרופ
ץראב ישפוח שופיח ,שלוגה תופדעה לכל הריהמו החונ השיג קפסמ ,טנרטניאב
.תימוי המרב םינכדעתמה םיירוקמ םינכת קינעמו ,םלועבו
,ינשדח ,ןיינעמ הידמ ץורע תריצי לע השק תורחת תמייקתמ ילארשיה קושב
הסינכה רעשכ לבקתי רשא ,תירבעה הפשה לע ססובמה שלוגל תישיא םאתומ
חיטבי רשא הז אוה ,טנרטניאב השוע אוה ותוא רוקיב לכב ,שלוגל (לטרופ)
םיימואלניב םימרוג תרידחל דע ,קושב הרוכבה תא לטרופה תלעב הנהש הרבחל
.ילארשיה קושה לא
ץראב ישפוח שופיח ,שלוגה תופדעה לכל הריהמו החונ השיג קפסי הסינכה רעש
רוחבל לכוי שלוג לכ .תימויה המרב ונכדעתי רשא םיירוקמ םינכתו ,םלועבו
הריחבה ."ולש" לטרופה רתאב עובק ןפואב ועיפויש םיקניל/םירודמה ויהי המ
בר רפסמב םלועב םיליבומהמ םירתא םיפלא/תואמ ןיב םינותנ רגאמ לע ססבתת
,רודיב ,טרופס ,קט-ייהו םיבשחמ ,תושדח ,שופיח יעונמ :הנשמ תוירוגיטק לש
לע שופיח עונמ עצומ ןכ ומכ .םייח ןונגסו םידלי ,םיקסע ,םילויט ,תוינק
םיירלופופ םירתא ףלאכ לש רגאמ +תירבעב/םילארשי םירתאל ישפוח טסקט יפ
ףסונב .הרבחה תולעבב אצמנה םינותנ רגאממ קלח םנה רשא ,תילגנאב/ ל"וחמ
יעונממ רישי שופיחל היצפוא רתאה תרגסמב עיצהל יוצר ,תירבעב שופיחל
טוה ,הטסיו הטלא ,סוקייל ,טייסקא ,והאי) םלועבו ץראב םיליבומה שופיחה
תורבח םע קר אל םיידיתע םיפ"תש רשפאי הז רבד .(זופתו הלאוו ,טוב
.ילארשיה קושל רודחל תוננכתמ רשא תוימואלניב תורבח םע םג אלא תוילארשי
רעשב שיגנו םסרופמ ומצע תא אוצמל טנרטניא רתא םיקמה חוטיבה ןכוס לע
ןיב הסינכ ירעשב ומצע תא םסרפלו ףואשל ףאו ילארשיה חוטיבה םלועל הסינכה
.םיימואל
רתויב םיבוטה תונויסינה דחא ,הלאכש הסינכ ירעש המכ רבכ םיליעפ לארשיב
דירוהל ןתינ התוא NETEX תנכות י"ע תירבעב השילגה תלוכי אוה עגרכ
"חוטיב" הלימה תדלקה םע http://www.netex.co.il/site/index.asp:תבותכב
,חוטיב תורבח ,חוטיבה ינוגראמ לחה חוטיבה םלועב םירתא שלוגה לבקמ
.חוטיבל הסינכ ירתאו םינכוס
רתאו www.insurance.co.il תבותכב ולא םימיב םקוה דחוימב ןיינעמ םזימ
http://www.bit2000.co.il/ םשב הסינכ


amnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא