ספספי להומה םא הרקי המ

תא חוטיבה תורבח תומיאתמ ,שוקיבו עציה לש עודיה ילכלכה קוחה יפ לע
לככ הנושמו רזומ ,ביבחת וא קוסיע ,עוצקמ לכל תועיצמ ןהש תוסילופה
.הזמ הלעמלו ןיימדל םתזעהש המ לכ .היהיש

ריהב רקוב םמצע תא אוצמל םילולע רפוס וא ןיחלמ ,רייצ .הזוממ םימסרפתמ םינמא*
םינמאל הדובע רשוכ ןדבוא תסילופ .הסנרפ אלל ןבומכו הריצי אלב ,הזומ אלב דחא
.הלמג םילבקמ םה ןכלהמבש ,םינש שולש לש תופוקתל הז בצמ ינפמ םתוא תחטבמ
בוהאה בלכ םכל שי .םהידלי ויה וליאכ םהלש םייחה ילעבב םילפטמ םיבר םישנא *
יחוטיב תועיצמה חוטיב תורבח שי ? םיסנרפתמ םתא ןהמש תורפ ? סוס ? דחוימב םכילע
.הלחמ וא הנואת לש םירקמל םייחה ילעבל םייח
חותפ ,יעוצקמ ןוכיסב ךורכה ,הז קוסיע ? ספספי להומ םא הרקי המ םעפ םתבשח *
חוטיבב הלכו תיעוצקמה תוירחאה חוטיבו הדובעה ילכ חוטיבב לחה ,םינוש םיחוטיבל
.להומה לש הדובעה רשוכ ןדבוא
תורבח .תינימ הדרטה ןיגב םילהנמ דגנ תועיבתה תוברו תוכלוה הנורחאה הפוקתב *
הסכמה ,(הרשמ יאשונ תוירחא חוטיבל הבחרה אוהש) חוטיב םע תאצל ורהימ חוטיבה
ןירוטיפו הילפא עקר לע תועיבק תלבק יא ,הדובעב םודיק יא ,תינימ הדרטה ןיגב תועיבת
.ןווכתמב אלשו בל םותב ושעמש םישעמ קר ,ןבומכ ,תוסכמ הלא תוסילופ .ןידכ אלש

דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא