תויטפשמ תויעב ןורתפב חוטיב תועצמאב תודדומתה
חוטיבה םלועמ םישודיח - וא          

(Information Technology וא IT) עדימה תייגולונכט רוטקס לש ותוחתפתה
תובר תונידמ לש ןהיתולכלכב רתויב הריהמה ותחימצש ,רתויב קזחה רוטקסכ
לש רתויב ךרעה-יבר םיסכנל תנתינה בלה תמושתב םג המיאתמ החימצל ליבוה
Property וא IP) ןהלש ינחורה ןיינקה - עדימה תייגולונכטב תוקסועה תורבח
לש תולעבה תויוכז תא ראתמה יטפשמ חנומ אוה ינחור ןיינק .(Intellectual

.תושכור וא תורצוי ןהש םיישחומ םניאש םיסכנ לע תורבח
ואלו) םלועב םיקסעה בורל טנרטניאה תייגולונכטב שומישה תסינכ ליבקמב
הדימ הנקב שומיש םע דחי ינורטקלא רחסמב שומישה תבחרהו (IT תורבחל אקווד
תונכסו םיקזנל םויכ םיקסעה תא ףשוח ,תרושקתה תותשרב םרוזה עדימב רידא
תוצצפ ,םיסוריו תועפשה ,"םירקה" תרידח ןוגכ ,םויה דע םימייק ויה אלש
.דועו רוביצל קסעה תפישח ,הערל שומיש ,עדימ תבינג ,תויגול
םירמוש םה :םיישחומה םהיסכנ לע הנגהה תמישמ יבגל חונב םישח םיקסעה תיברמ
הפירש ינפמ הנגהל תוכרעמ םיניקתמ ,םיחוטב םינסחמב דויצה תאו יאלמה תא
םה .תיזיפ הרידח ינפמ םהידרשמ לע ןגהל ידכ ,תוחיטב תוכרעמ םיניקתמו
,תיללכ הנגהלו שוכר לע הנגהל ,תופירש דגנ ,בכרל חוטיב תוסילופ םישכור
עובנל לולעש ןדבואה ינפמ םמצע לע ןגהל ידכ ,תורחא חוטיב תוסילופ םג ומכ
התוא תא םיטקונה םיקסעה םה םיטעמ ךא .םיישחומה םהיסכנב שומישהמ האצותכ
שומישהמ האצותכ ררועתמה ןדבואמ ןמצע לע הנגהה תעב תוריהז לש הדימ
ןיינקה יסכנ :רתויב ברה ךרעה ילעב תויהל ,תילאיצנטופ ,םייושעש םיסכנב
ללוכה ימלועה חוטיבה קוש .םתולעבבש עדימהו ,בשחמה תוכרעמ ,םהלש ינחורה
"סדייול" הנוכמה ינודנולה חוטיבה קוש םע דחי ,הנשמה חוטיב תורבח תא
ימ לכ לש ןחתפל תודמועה תוברה תונכסה םע חוטיבה םלוע תודדומתהל םיכרענ
.ללכב עדימו טנרטניא תוכרעמ ,ינחור ןיינקב קסועה
םלועב םינורחאה םישודיחל ארוקה תא ףושחל גלזמה הצק לע הסנא הז רמאמב
.ליעל וטרופש תויעבל הנעמ םינתונה חוטיבה ירצומל רושקה לכב חוטיבה
םלועב חוטיבה קושב םייתנשכ אצמנה ךילהתב רבודמ יכ רגסומ רמאמב ןיוצי
,רתויב םיינושארה וידעצב אצמנ אוה לארשיב וליאו (ב"הראב רתויב חתופמ)
תועצמאב חוטיב תורבח לש םצמוצמ רפסמ י"ע ןתינ יחוטיבה יוסיכה תא רשאכ
.הז דחוימ םוחתב וחמתהש חוטיב ישנא
הווהמ ןלהל ואבויש חוטיבה תוסילופ תריקסב רומאה לכ יכ שרופמב ןייצל שי
דימת תוכרענ ולא תוסילופ םלוא ,רשפאה לככ בחר הסילופ סיסב ראתל ןויסינ
יאנת תא םיאתהל שי ןבומכ ובו ליעל ראותיש ךילהתב הדימ פ"ע הריפתב
.יקסע הזוח תכירע לכב ומכ חוקלה ייכרצל הסילופה
ךורכה ןושארה דעצה ,תורחא תובר תויקסע תויוליעפב ןושארה דעצל המודב
חוטיבל השקב לש יסופיט ספוט .השקב ספוט יולימ אוה חוטיב תסילופ תגשהב
:תוללוכ תוירוגטקהמ קלח .תולאש לש תוירוגטק רפסמ לולכי

.הרבחה לש היופצו תיתנש הסנכה*
.הלש תבה תורבח לכו הרבחה םוקימו םש*
.יוסיכ חטובמה שקבמ םרובע םיתורישה וא םירצומה לש רואית*
.העיבת ידכל עיגהל לאיצנטופה םהל שיש םירקמ לש וא תועיבת לש הירוטסיה*
תוענמיהו םינוכיס םוצמצ םשל הרבחה ידי לע םיטקננה םידעצל עגונב תולאש*
םא ,הנגה יפיעס םיליכמ הרבחה לש םייטרדנטס םיזוח םא ,המגודל) םידספהמ   
.(המודכו ינחור ןיינק יאשונל םיסחייתמ ןיד יכרוע   

תותשרב שומישבש םינוכיסה תנטקה םשל הרבחה י"ע םיטקננה הנגה יעצמא
.המודכו עדימ תחטבא ,סוריו יטנא תונכות ןוגכ בשחמה
וא לבקל םא הטלחהה תא לבקל - הלש ןכוסה תועצמאב - תיגולונכטה הרבחה לע
העצה שקבל ןכוסה יושע םיתיעל .חוטיבה תרבח לש ריחמה תעצה תא תוחדל
,יוכינל רתוי םיכומנ וא םיהובג םימוכס) םינוש םינוירטירק סיסב לע ,השדח
ךכו תירוקמה העצהה תלבק רחאל (המודכו רתוי םיכומנ וא םיהובג תולובג
.ריחמ תעצהל וז השדח השקב סיסב לע ,שדחמ םותיחה ךילהת ליחתמ
חוטיבה תרבח ידי לע טרופמכ הסילופה יאנת תא תלבקמ תיגולונכטה הרבחה םא
הרבחה םא .חוטיבה תסילופ תא הקיפנמו יוסיכה תא חוטיבה תרבח הרידסמ
םיאנת לע תססבתמה ריחמ תעצה תשקבמ הניאו ריחמה תעצה תא החוד תיגולונכטה
.תקפנומ הניא הסילופ ףאו וצקל עיגמ השקבה תשגה ךילהת ,םירחא
ומכ םינווגמ ינחור ןיינק חוטיב שוכרל תויושעש תויגולונכטה תורבחה יגוס
תלעב הנכות תוחתפמה הנכות תורבח ,המגודל .המצע עדימה תייגולונכט תיישעת
(הלעפה תוכרעמ תוחתפמה תורבח ,המגודל) "הידמ ןכות" לש רתוי תוכומנ תומר
תומיוסמ תונגה הילא תופרוצמש תוטמשהו תואיגש תוסילופ שוכרל תויושע
תועצמאב - (םירצוי תויוכז תרפה דגנ תונגה תמגודכ) ינחור ןיינקה םוחתב
ןויע ירוטילקת וא תונכות וא רודיב ירתוכ תוחתפמה הנכות תורבח .םותיח
שוכרל וא גוסה ותואמ יוסיכ שוכרל תויושע רתוי הובג הידמ ןכות ילעב
שוכרל םייושע טנרטניאב שופיח עונמ יליעפמ .הידמיטלומ תוירחא תסילופ
יושע ןווקמ תוריש/טנרטניאל השיג קפס .עדימ תייגולונכטל תוירחא תסילופ
תויוכז יבגל ףסונ יוסיכ םע םיטנטפב תויוכז תרפה ינפמ הנגה תסילופ שוכרל
לכש יוארה ןמש הסילופה גוס תא עיצהל ידכ תואב אל הלא תואמגוד .םירצוי
ידי לע ינטרפ ןפואב לבקתהל וז הטלחה לעש םושמ) שוכרת וללה תורבחהמ תחא
חוטיבה קושב תונימזה תויורשפאהמ המכ ראתל קר אלא (הלש ןכוסה םע הרבח לכ
.ונימי ןב

ינחור ןיינק תויוכז תרפה דגנ חוטיב
תויולעה תא תומלשמ םיטנטפב תויוכז תרפה דגנ חוטיבל תוינייפוא תוסילופ
דגנ תושגומה ינחורה ןיינקב תועגופה תועיבת דגנ חטובמה לע הנגהמ תועבונה
תויולע תא הסכמ הסילופה :םיסוכמ םידספהו תולועפ ,'ג דצ ידי לע חטובמה
לע תועיפשמה םיטנטפב תויוכז תרפה לע תועיבתל עגונב חטובמה לע הנגהה
םולשתל םיקספנש םימוכס יכ ןכתיי .הסילופב םיהוזמה םיכילהת לע וא םירצומ
יולת) םיסוכמ ויהי אל הרשפ ימוכסו םייוציפ ימוכס ,חטובמה ידי לע
טנטפ לע הזרכה ךותמ הנגהה תויולע תא םג הסכי יוסיכהש ןכתיי .(הסילופב
.הסוכמה הנגההמ קלח םיווהמ ןה םא ,םיכילהה לש שדחמ הניחב וא ףקות רסחכ

ינחור ןיינק תפיכא חוטיב
וא םישנא תעיבת תעב חטובמה לש ויתויולע תא תונממ םיטנטפ תפיכא תוסילופ
םירכזומה םיכילהתב וא םירצומב טנטפב חטובמה לש ויתויוכז תא ורפהש םיפוג
תוירקיעה תונוכתה תא ללכ ךרדב תוללוכ םיטנטפ תפיכא תוסילופ .הסילופב
תועיבת לש ןידל האבה תעב חטובמה לש תויטפשמה תויולעה תא קר הסכמ :תואבה
,םייפיצפס םיכילהתב וא םירצומב חטובמה לש ויתויוכז ירפמ דגנ םיטנטפ
ןיב ,תוסוכמ ןניא תורשפו םייוציפ ,ןיד יקספ) הסילופב שרופמב םירכזומה
תויולע תא ללוכ יוסיכה .(תורחא םא ןיבו דגנכש תועיבת יבגל תאז םא
תוליעפ יבגלו טנטפ לש ותופקת רדעה יבגל דגנכש תועיבת דגנכ תוננוגתהה
םירחא םירקמב .הסוכמה יטפשמה ןוידהמ קלח הווהמ וזכ תוננוגתה םא ,הלפמ
.המודכו תובלצומ תועיבת ,דגנכש תועיבת לע הנגהל יוסיכ ןיא

טנרטניא ינוכיס חוטיב
לכ ךסל "הירטמ" ןורתפ תתל ודעונ טנרטניא תוליעפ רובע חוטיב תוסילופ
תותשרו טנרטניא ירתא תובלשמה תורבח ןכוIT תובח ינפב םידמועה םינוכיסה
לע הנוע ,ןושארה םייזכרמ חוטיב יקרפ ינש תללוכ הסילופה .ללכב בשחמ
ןיינק תויוכז תרפהל רושקה לכב ןה 'ג ידצ לש תועיבת ינפמ הנגהה יכרוצ
תאצוה ,יטפשמ עדימ ,ןכותה יפלכ תוירחא ,סוריו רודיש בקע םיקזנ ,ינחור
ירתאו בושחמה תוכרעמל םיקזנל רתויב בחר יוסיכ קינעמ ,ינשה .הביד
לש העיגפ ללוכ גוס לכמ םייגול םייקזנ תוסכל בחרומו חטובמה לש טנרטניאה
םימנרוג דועו תונכותב יוקל שומיש ,תויגול תוצצפ ,םיסוריו ,"םירקה"
.חטובמה לש הנכותהו עדימה יסיסבל קזנל םורגל םילולעה

דומעה שארלamnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא