.מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא לש תיבה רתאל םיאבה םיכורב
חוטיב ייתוריש הקינעמ איהו 1956 תנשב המקוה ןורשה תמרב תמקוממה תונכוסה
.קשמה ירזגמ לכמ םייקסעו םייטרפ תוחוקל -3000כל םיפנעה לכב
:םיאבה חוטיב ימוחתב החמתמ איהו תובחרנ םותיח תויוכמס חוטיבה תונכוסל

דועיסו תואירב ,םייח ,בכר ,הריד - םייטרפ תוחוקלל חוטיב תונורתפ

םילעפמ חוטיב ,םילהנמ יחוטיב ,בשחמל םיחוטיב - םייקסע תוחוקלל חוטיב
תיעוצקמ תוירחא חוטיב ,תויונחו    

תורבחל תונורתפ ןתמב החמתמ חוטיבה תונכוס - טנרטניאל םיחוטיב
,e-commerce ירתא ללוכ ,טנרטניא תביבסב תולעופה תורבחלו טנרטניא   
.דועו ISP ,ןכות תורבח ,םילטרופ   

.םושיר ינמיסו םירצוי תויוכז ,םיטנטפ לע הנגהב - ינחור ןיינק חוטיב

amnon@pelz.co.il :ליימיא   03-5400722 :סקפ  03-5490117 :'לט  .ןורשה-תמר , 77 ןיקשיסוא 'חר  ,מ"עב חוטיבל תונכוס ץלפ ןונמא